Diagnose

Døgnbehandling

Døgnbehandling er et tilbud til pasienter i vårt opptaksområde som vurderes å ha behov for innleggelse fordi andre hjelpetiltak ikke er tilstrekkelige. Vi tar imot både akutte og planlagte innleggelser. Alle innleggelser er basert på frivillighet.

Det er ulike årsaker til at man trenger en innleggelse, dette kan være at man har behov for kortvarig stabilisering, struktur i hverdagen, at man skal gjøre justeringer i medisinering eller en utvidet utredning.

Utredning

For å få plass ved døgnavdelingen blir man henvist av fastlege, behandler ved andre sykehus eller fra sin behandler i poliklinikken. Alle opphold ved døgnavdelingen er frivillige.

Behandling

Ved opphold i døgnavdeling utarbeides det en behandlingsplan sammen med pasienten. Behandlingsplanen er individuell og tilpasset den enkeltes behov. Det settes mål for oppholdet, og konkretiseres hva man skal ha som fokus under innleggelsen. En etterstreber at pasienten sammen med behandler og personale deltar aktivt i egen behandling.  

Ved innleggelse blir man tatt imot av personalet på avdelingen. Man får en omvisning i avdelingen og en samtale der man blir informert om behandlingstilbudet, rammene for innleggelse og rutinene ved avdelingen. I løpet av en-to dager har man en mottakssamtale med lege. Som pasient har man en hovedbehandler som er lege eller psykolog, og en primær- og sekundærkontakt blant miljøpersonalet. 

Miljøterapi er en sentral del av behandlingen ved døgnavdelingen. Hva dette innebærer for hver enkelt pasient vil være individuelt, men det vil være et generelt fokus på døgnrytme, struktur på dagene og aktivitet tilpasset den enkelte. I miljøterapi har man fokus på den enkeltes ressurser og opplevelse av mestring.  

Som del av miljøterapien kan vi tilby mulighet for fysisk aktivitet, både i regi av de faste avtalte fellesaktivitetene ved avdelingen og på egenhånd. Solli DPS har eget treningsrom som pasienten kan bruke. Andre tilbud er arbeidsterapi der man jobber med håndarbeid og lignende, musikkterapi og matgruppe. Ved DPSet er det også prest tilgjengelig hver uke. 

I tillegg til miljøterapi vil samtaler med behandler være aktuelt. Fokus i disse samtalene kan være på utredning, på å lære om sykdommen man har og hvordan man kan forholde seg til denne og på psykoterapi. 

For en del vil døgnoppholdet inkludere oppstart eller omlegging av medisiner for den tilstanden man har. Dette gjøres i samarbeid med overlege og lege ved avdelingen.

Under innleggelsen vil det kunne være behov for å samarbeide med pårørende og andre instanser, for eksempel NAV og fastlege.  
Ansatte 
Faggruppen ved døgnavdelingene består av psykiater, psykologspesialist, lege i spesialisering, psykiatriske sykepleiere, sykepleiere, psykiatriske hjelpepleiere, sosionomer, prest, aktivitør, psykomotorisk fysioterapeut (kun allmennpsykiatrisk post), ergoterapeut og musikkterapeut (kun rehabiliteringspost).  

Avdelingene 
Ved Solli DPS er det to døgnavdelinger, en som kalles allmenn døgnavdeling og en som kalles rehabilitering døgnavdeling. De to avdelingene samarbeider med hverandre, og har noe ulik pasientsammensetning.

Allmenn døgnavdeling har ti plasser. Her er det både pasienter som er søkt inn til planlagte opphold og akutte innleggelser. Hovedvekten av pasientene strever med alvorlig angst, depresjon eller suicidalitet. Andre vanlige utfordringer er vansker som spiseforstyrrelser.  

Avdelingen har ti plasser. Ved døgnavdeling for rehabilitering er det særlig pasienter med komplekse tilstander og sammensatte behov som får behandling. Døgnavdelingen samarbeider tett med poliklinisk avdeling for at pasientene skal få et så sømløst tilbud som mulig.

Oppfølging

I etterkant av opphold ved døgnavdeling jobber vi for gode overganger til blant annet poliklinikk, kommunale tilbud eller fastlege. Det vil variere hva den enkelte trenger etter et døgnopphold, og dette vurderes derfor sammen med blant annet pasient og pårørende.

Kontakt

Solli DPS Døgnavdeling

Kontakt Døgnavdeling

Oppmøtested

Inngang bygg C

Besøkstider

  • I dag 16:00 - 20:00
  • Mandag 16:00 - 20:00
  • Tirsdag 16:00 - 20:00
  • Onsdag 16:00 - 20:00
  • Torsdag 16:00 - 20:00
  • Fredag 16:00 - 20:00
  • Lørdag 16:00 - 20:00
  • Søndag 16:00 - 20:00

Solli DPS

Osvegen 15

5228 Nesttun