Et par kvinner som sitter ved et bord i et rom med en TV

Familie- og nettverksarbeid

Solli DPS har som mål å fremme ulike behandlingsformer med fokus på pasientens egne ressurser og mestring. Pårørende er en viktig del av pasientens nettverk, og er ofte en ressurs både i pasientens dagligliv og i behandlingssammenheng.

​Pårørende er en viktig ressurs i behandling og omsorg for sine nære. Som pårørende har man kunnskap om den som er syk, og om deres livssituasjon og utfordringer. Dette perspektivet kan bidra med viktig informasjon i kartlegging og behandling av pasienten. Samtidig er pårørende selv utsatt for belastning, og har egne behov for å bli sett, få informasjon og praktisk hjelp. Ved Solli DPS ser vi på det som en viktig oppgave å ivareta pårørende. 

 


Selv om vi har taushetsplikt om våre pasienters sykdomstilstand og personlige forhold, har vi alltid mulighet til å snakke med deg som pårørende og lytte til det du har å si.  

Vi kan gi generell informasjon, og vi kan snakke med deg om pasientopplysninger du er kjent med fra før – i tillegg til temaer som pasienten selv ønsker å dele.  
Dette kan for eksempel bety at om du kjenner diagnosen til din nære, så kan vi uten å bryte taushetsplikten snakke generelt om årsaker til tilstanden, hva som er vanlige symptomer, behandling og prognose, og eventuelle faresignaler du kan se etter. 

På døgnavdelingene våre er alle pas​ientene frivillig innlagt. Det er viktig for oss at du som pårørende er klar over hva dette innebærer. Vi har ingen låste dører, og våre pasienter kan forlate avdelingene når de måtte ønske det. Innenfor disse rammene ønsker vi å gi trygg og god helsehjelp. 

Noen få av våre pasienter er i behandling under rammene av tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold. Dersom dette gjelder din nære, kan du finne mer informasjon om dette her: Involver nærmeste pårørende ved tvungent psykisk helsevern - Helsedirektoratet

 

Barn og søsken som pårørende ​​​

Når foreldre eller voksne søsken har psykiske vansker kan dette påvirke barn på ulike måter. Helsepersonell har plikt til å gi mindreårige barn nødvendig informasjon og oppfølging. Alle avdelingene ved Solli DPS har eget personell med ansvar for å fremme og koordinere oppfølging av mindreårige barn av pasientene.  

Barn og unge er viktige pårørende å ivareta. Når foreldre eller søsken er i behandling, vil de andre barna i familien ofte også ha behov for oppfølging. Ved Solli DPS legger vi stor vekt på å ivareta barn som pårørende gjennom egne samtaler med barn og gruppetilbud for barn av psykisk syke. For mer informasjon om barn som pårørende, se:

Til barn - Solli Distriktspsykiatriske Senter

Barn med psykisk sykdom i familien - Helsenorge


Tilbud ​

Ved Solli DPS har vi ulike tilbud til pårørende og andre nære av våre pasienter.

Barn kan bli påvirket når foreldre eller søsken er psykisk syk eller har psykiske helseutfordringer. Vi jobber for at barn som pårørende og deres familier skal få oppfølgingen de har behov for, og tilbyr hvert halvår gruppe for barn i alderen 8-12 år som har foreldre eller søsken som er i behandling ved Solli DPS.

Man kan henvende seg til behandler ved Solli DPS ved interesse for tilbudet.  
Barn som har psykisk syke foreldre eller søsken som ikke er i kontakt med eller under behandling ved Solli DPS kan søkes til barnegruppen via helsesøster, barnevernet eller lignende. ​​

I barnegruppen samles fire til åtte barn én time ukentlig i ni uker. Målsetningen med gruppene er blant annet å gi barn anledning til å treffe andre barn i samme situasjon og hjelpe dem til å bli mer bevist på egne følelser og behov, samt lære dem hvordan sykdom hos et familiemedlem kan påvirke hele familien. Det er også viktig å formidle at sykdommen ikke er barnas skyld, og å oppfordre dem til å søke hjelp når det er nødvendig.  Tema i gruppen er blant annet psykisk sykdom, hvordan barn påvirkes av foreldres sykdom og hvordan kan de beskytte seg i forbindelse med inntrykk de får når noen de er glad i er syk.​​

Etter gruppen er avsluttet blir barnet kalt inn til en evalueringssamtale sammen med foreldrene. 
Ved behov for mer oppfølging oppfordres det til videre kontakt med helsesykepleier eller BUP.​

Ta kontakt med din behandler hvis dette tilbudet er interessant for deg og din familie.​

Terskelen skal være lav for at helsepersonell skal undersøke hva slags behov barn som pårørende har for informasjon og oppfølging. Barn har ofte behov for informasjon og nødvendig oppfølging for å forstå hva som skjer, for å kjenne seg trygge og være inkludert, og for å få hjelp til å mestre situasjonen de lever i. Informasjonens innhold og form skal tilpasses alderen og modenheten til barna. 
Dersom det sammen med foreldrene vurderes som hensiktsmessig å involvere barna blir det gitt tilbud om samtale. 
 
Ved døgnavdeling får alle barn i alderen 5 til 18 år, via pasienten tilbud om samtale med barneansvarlig for å få informasjon om Solli DPS, sykdommen, og samtale om hvordan det kan være å være barn når en forelder eller voksen søster eller bror er psykisk syk. 

Ved Solli har vi en egen pårørendekoordinator som tilbyr samtaler til pårørende. Dette kan være samtaler med den pårørende alene, eller for eksempel parsamtale om man ønsker det. Dersom man ønsker en samtale med pårørendekoordinator kan dette formidles til pasientens behandler ved Solli DPS.

Å være pårørende til noen som sliter med psykiske helse og/eller rus kan oppleves utfordrende både følelsesmessig og praktisk. På Solli DPS har vi en temakveld for pårørende som er et støttede fellesskap med fokus på deg som pårørende. Her vil du kunne møte andre som er i samme situasjon som deg, samt pårørendekoordinator Nadine Kojda-Arndt.

Vi på Solli DPS ønsker tilbakemeldinger og innspill fra pårørende om deres behov for et støttende fellesskap og møteplass. Å ha en møteplass kan bidra til å forebygge ensomhet, bygge motstandskraft og bli til et sosialt fellesskap som kan fremme at du som pårørende i større grad mestrer hverdagen og utviklestrategier for hvordan man som pårørende best kan ivareta seg selv også. Vi møtes en gang i måneden der vi tar opp ulike temaer knyttet til det å være pårørende. For informasjon om dato og tema for kommende temakveld, se: Nyheter - Solli Distriktspsykiatriske Senter
Sist oppdatert 27.03.2024