Diagnose

Fysisk trening - gruppetilbud

Treningsgruppe ved Solli DPS er et tilbud for alle pasienter der fysisk aktivitet anses som en hensiktsmessig del av behandlingsforløpet.

Regelmessig tilpasset fysisk trening av styrke og utholdenhet er anbefalt for å forebygge og behandle en rekke psykiske og fysiske sykdommer, plager og tilstander. Fysisk trening kan gi økt styrke og bedret utholdenhet, i tillegg til å redusere smerter og plager fra muskel- og skjelettsystemet. Regelmessig fysisk trening kan også redusere symptomer på angst og depresjon, i tillegg til å kunne ha positive effekter på humør, søvn, oppmerksomhet, hukommelse og konsentrasjon. Ved Solli DPS satses det på gode treningstilbud og -fasiliteter for å kunne tilby forsvarlig og effektiv fysisk trening som del av behandlingen din.

Utredning

Før oppstart i treningstilbudet må din behandler ved Solli DPS sende en henvisning til ansvarlig fysioterapeut for treningstilbudet. Deretter kalles du inn til en samtale med fysioterapeut i forkant av eventuell oppstart i tilbudet. I denne samtalen vil du bli kjent med den eller de ansvarlige for tilbudet, og dine målsetninger, ressurser og forutsetninger vil bli kartlagt og samtalt rundt. I tillegg får du all relevant praktisk informasjon om gruppetilbudets innhold, og du får anledning til å stille alle spørsmål du måtte ha. Mot slutten av denne innledende samtalen avklarer du i samråd med ansvarlig fysioterapeut hvorvidt dette er et tilbud som vil passe for deg, og når eventuell oppstart i tilbudet kan bli.  I perioder med kapasitet kan det tilbys fysiske tester av styrke og utholdenhet i forkant av oppstart i treningstilbudet.

Behandling

Treningstilbudet består av 12 uker med tilrettelagt og tilpasset manualisert og progresjonsbasert styrke- og utholdenhetstrening. Du kan når som helst velge å trekke deg fra tilbudet. All fysisk trening som det tilrettelegges for er basert på gjeldende retningslinjer og anbefalinger for fysisk trening, og disse anbefalingene vil i tillegg til spesielle hensyn danne grunnlaget for hvordan ditt treningsprogram skal se ut. Treningstilbudet er åpent flere dager i uken, og åpningstidene og rammene ellers gjør tilbudet fleksibelt og tilgjengelig for deg, samtidig som krav til god veiledning og tilpasning til trening blir ivaretatt av veiledere som er tett på og lett tilgjengelige til enhver tid.

Treningsrom ved Solli DPS

Treningsrom ved Solli DPS
Ved oppstart av fysisk trening er det vanlig å oppleve stive og støle muskler i etterkant av treningsøktene, og noen opplever muskelsmerter. Dette oppstår som følge av at kroppens strukturer belastes på uvant måte, og dette er i de aller fleste tilfeller helt ufarlig. Veiledning av de ansvarlige for treningstilbudet kan bidra til å redusere risikoen for at treningsbelastningen blir for høy, og igjen redusere intensiteten og varigheten av smerter, stivhet og annet ubehag. Noen opplever også kvalme og uvelhet i forbindelse med fysisk trening, av samme årsaker som nevnt over. Risikoen for dette kan også reduseres ved riktig veiledning før og under trening.

Oppfølging

Etter endt 12 ukers treningstilbud vil du og ansvarlig fysioterapeut i samråd med din behandler avgjøre om din periode i treningstilbudet skal forlenges, eller om du skal skrives ut av tilbudet og til eventuell annen behandling. I forbindelse med avslutning i treningstilbudet vil du ved kapasitet få tilbud om å gjennomføre fysiske tester av styrke og utholdenhet. Du vil få tilbud om en avsluttende samtale med fysioterapeut eller annen ansvarlig for treningstilbudet, og råd og veiledning for fremtidig trening vil bli gitt. Ved utskrivelse fra Solli DPS etter endt behandling bortfaller treningstilbudet.