Diagnose

Sosionomtjeneste

Sosionomtjeneste er en del av det tverrfaglige tilbudet ved Solli DPS. Sosionomen gir hjelp og støtte til pasienter og pårørende for å forebygge og redusere psykososiale utfordringer som kan hindre tilfriskning, samt styrke pasientens mestringsevne og livskvalitet ved sykdom.

For mange pasienter og pårørende medfører det å leve med psykisk lidelse både følelsesmessige reaksjoner, endringer i relasjoner, konsekvenser for mulighet til utdanning og arbeid. Det kan også innebære tap av inntekter og økte utgifter samt påvirke muligheten til sosialt liv og fritidsaktiviteter. Økonomiske bekymringer, utfordringer ved arbeidssituasjonen, boligsosiale spørsmål, ensomhet og isolasjon eller svekket sosialt nettverk kan ha stor innvirkning på pasienters sykdomsforløp, behandling og rehabilitering.

Utredning

Etter henvendelse fra øvrige behandlere eller drøfting i tverrfaglig team, foretar sosionomen i samarbeid med pasienten en kartlegging av pasientens livssituasjon hvor følgene forhold tas med:

  • Økonomi 
  • Bolig 
  • Utdanning og arbeid
  • Kontakt med andre instanser 
  • Hobbyer og fritidsinteresser 
  • Familie og nettverk

Behandling

Sosionomene kan gi råd om rettigheter, stønader og ytelser etter bl.a. trygde- og sosiallovgivningen og kan gi bistand ved søknader til disse instansene. Sosionomene har kunnskap om helse- og velferdstjenester og kan formidle kontakt og igangsette samarbeid med andre hjelpeinstanser. Når det er aktuelt kan også sosionomen følge opp svar på søknader, sikre at frister overholdes og bistå ved eventuell klage.

Oppfølging

Oppfølging av sosionom er forbeholdt pasienter som har et aktivt behandlingsforløp ved Solli DPS. Sosionom kan også bidra med å kontakte andre instanser eller hjelpeapparat dersom det er aktuelt.