Et nærbilde av en bunke med ark

Forskningsartikler og andre publikasjoner

Solli registrerer all forskningsaktivitet i Cristin (Current Research Information System in Norway) - felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter og -resultater for institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og UH-sektoren.

Her er fullstendig oversikt over publikasjoner og formidlingsaktiviteter av ansatte på Solli i CRISTIN

*Gjennomførbarhet av rekruttering, behandling og testing i PEXACOG-studien
I 2016-2017 ble det gjort en mindre studie på Solli for å undersøke gjennomførbarheten av rekrutteringsprosessen, behandlingen og testprotokollene som var ment å brukes i hovedstudien av PEXACOG. Resultatet fra denne undersøkelsen var at gjennomførbarheten var god, både når det gjaldt behandlingen og den omfattende testingen i studien. Deltakerne fulgte opp både behandlingen og testene, og viste også tendens til effekt av behandlingen. Her er imidlertid antallet deltakere for lite til å kunne si noe mer tydelig om effekt. Noen mindre justeringer knyttet til inklusjonskriterier og vurderinger av deltakere ble gjort som følge av undersøkelsen.

      Sitering: Sirevåg, K., Stavestrand, S. H., Sjøbø, T., Endal, T. B., Nordahl, H. M.,
      Andersson, E., Nordhus, I.H., Rekdal, Å., Specht, K., Hammar, Å., Halmøy, A.,
      Mohlman, J., Hjelmervik, H., Thayer, J. F. & Hovland, A.
 (2023). Physical exercise
      augmented cognitive behaviour
 therapy for older adults with generalised anxiety
      disorder (PEXACOG): a feasibility
 study for a randomized controlled trial.
      ​BioPsychoSocial Medicine, 17:25.  https://doi.org/10.1186/s13030-023-00280-7​


*Fysisk trening og utskillelse av nevrotrofinet BDNF
Fokuset i artikkelen er på å undersøke sammenhengen mellom utskillelse av nevrotrofinet Brain-Derived Neurotropic Factor (BDNF), som man vet har en beskyttende effekt på hjernen, og en enkelt treningsøkt hos personer mellom 60-75 år. I tillegg så man på betydningen av en genetisk variasjon for utskillelsen av BDNF etter en enkelt treningsøkt. I studien fant man at BDNF-nivåene økte som følge av treningsøkten, og mer hos menn enn hos kvinner. Man fant også en tendens til at genetisk variasjon spilte en rolle for utskillelsen av BDNF etter trening.

​     Sitering: Kambestad, O. B., Sirevåg, K., Mrdalj, J., Hovland, A., Endal, T. B., Andersson,
     E., Sjøbø, T. & Stavestrand, S. H.​ (2023). Physical Exercise and Serum BDNF Levels: 
     Accounting for the Val66Met Polymorphism in Older Adults. Cognitive and
 
     behavioral neurology
10.1097/WNN.0000000000000349, July 3, 2023. 
     https://doi.org/10.1097/WNN.0000000000000349

     ​

*Ny artikkel om perfeksjonisme og eksistensiell sårbarhet
Sammen med kollegene Per-Einar Binder og Aslak Hjeltnes fra Universitetet i Bergen har psykolog og PhD Vivivan Woodfin nylig fått publisert en kvalitativ studie om perfeksjonisme og eksistensiell sårbarhet. 

    SiteringPer-Einar Binder, Vivian Irena Woodfin & Aslak Hjeltnes (2023) Perfection is a
     sad and lonely place: A study of existential vulnerability in the life stories of persons
     struggling with perfectionism.
 International Journal of Qualitative Studies on Health
     and Well-being,
 18:1. https://doi.org/10.1080/17482631.2023.2219513​


* Artikkelen er basert på prosjektet «En pilotstudie av foreldreveiledningsprogrammet COS-P for pasienter i psykisk helsevern for voksne» som ble gjennomført ved Solli DPS fra 2016-2021 og ledet av Jorunn Helle.
I artikkelen fra bl.a. tidligere Solli-ansatte Jorunn Helle og Jon Vøllestad rapporteres funn fra 12 deltakere som ble intervjuet i etterkant av å ha fullført foreldreveiledningsprogrammet COS-P. Analysene viste at det var tre hovedtemaer som gikk igjen hos deltakerne som hadde fullført programmet: Et nytt perspektiv på ens egen fortid, økt evne til å gjenkjenne og respondere på egne behov, og det å bli en mer kompetent forelder.

Sitering:​ Helle, J., Vøllestad, J., Schanche, E., & Stige, S. H. (2022). From seeing
difficult behaviour to recognizing legitimate needs - A qualitative study of mothers`experiences of participating in a Cirle of Security Parenting program in a public mental health setting. Psychotherapy Research, 1 - 12. ​


* Egenrapporterte tiltak har en sterkere sammenheng med svimmelhetsrelatert handikap sammenlignet med fysiske tiltak hos personer med vedvarende svimmelhet
Lene kristiansen ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) og hennes kolleger har publisert en artikkel om en studie med mål om å beskrive fysiske tester og selvrapporteringsmål hos personer med vedvarende svimmelhet og disse målenes relasjon til the Dizziness Handicap Inventory. Anders Hovland fra Solli DPS har bidratt i dette arbeidet.


   Sitering: Kristiansen, L., Magnussen, L. H., Wilhelmsen, K. T., Maeland, S., Nordahl,
                    S H. G., Hovland, A., ... & Juul-Kristensen, B. (2022). Self-Reported Measures 
                    ​​
Have a Stronger Association With Dizziness-Related Handicap  With Physical                      Test​​s in Persons With Persistent Dizziness. Frontiers in Neurology, 132
                     https://doi.org/10.3389/fneur.2022.850986​​
* Fysisk trening som tilleggsbehandling til kognitiv atferdsterapi for angstlidelser - en litteraturoversikt

Artikkelen er en litteraturgjennomgang av eksisterende forskning på kognitiv atferdsterapi kombinert med fysisk trening for angstlidelser. Konklusjonen av gjennomgangen er at kombinasjonen av kognitiv atferdsterapi og fysisk trening ser ut til å være gjennomførbart for angstlidelser. Det ser også ut til at personer med angstlidelser nyttiggjør seg denne kombinasjonsbehandlingen. Artikkelen er publisert i tidsskriftet Behavioural and Cognitive Psychotherapy. 

     Sitering: Frederiksen, K., Stavestrand, S., Venemyr, S., Sirevåg, K., & Hovland, A. 
                      (2021). Physical exercise as an add-on treatment to cognitive behavioural
                      therapy for anxiety: A ​systematic review. 
                      Behavioural and 
Cognitive Psychotherapy, 1-15.  
                      https://doi.org/10.1017/S1352465821000126


*Selvkritikk og selvtillit hos personer med tilbakevendende depresjon: Effekter av oppmerksomhetsbasert kognitiv terapi og forhold til tilbakefall

    Sitering: Schanche, E, Vøllestad, J, Visted, E, et al. (2021). Self‐criticism and self‐
                      reassurance in Individuals with recurrent depression: Effects                                                  of mindfulness‐based cognitive therapy and relationship to relapse.                                      Counselling and  Psychotherapy  Research. 2021; 00: 112. 
                      https://doi.org/10.1002/capr.12381


*Er selvmedfølelse assosiert med psykofysiologisk fleksibilitet utover oppmerksomhet?
      En undersøkende pilotstudie

      Sitering:  Svendsen JL, Schanche E, Osnes B, Vøllestad J, Visted E, Dundas I, Nordby
                        H, Binder P-E &  
Sørensen L (2020) Is Dispositional Self-Compassion
                        Associated With Psychophysiological Flexibility 
Beyond Mindfulness?
                        An Exploratory Pilot Study.
                        Frontiers in Psychology. 11:614.   

                        https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00614


*Ny studie om oppmerksomhetsbasert kognitiv terapi som har sett på effekten dette har på risiko og beskyttende faktorer ved depressivt tilbakefall

Målet med denne randomiserte venteliste-kontrollerte studien var å undersøke effekten av Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) på risiko og beskyttende faktorer for depressivt tilbakefall innenfor områdene kognisjon, følelser og selvbestemmelse.
68 deltakere med tilbakevendende depressiv lidelse ble randomisert til MBCT eller en ventelistekontrolltilstand (WLC). Funn fra denne studien viser at MBCT kan føre til reduksjon i risikofaktorer for depressivt tilbakefall, og styrking av faktorer som er kjent for å være beskyttende for depressivt tilbakefall. De største endringene ble funnet i domenet til selvbestemmelse, i form av store effekter på deltakernes evne til å være mindre selvfordømmende og ha mer selvmedfølelse.

    Sitering: Schanche, E., Vøllestad, J., Visted, E., Svendsen, J. L., Osnes, B., Binder, P. E., ...
                     & Sørensen, L. (2020). The effects of mindfulness-based cognitive therapy on
                     risk and protective factors of depressive relapse– a randomized wait-list
                     controlled trial. 
                     BMC Psychology, 8, 1-16.
                     https://doi.org/10.1186/s40359-020-00417-1


*Deltakeropplevelser av endring i oppmerksomhetsbasert stressreduksjon for angstlidelser

Målet med studien var å  utforske endringsopplevelser blant deltakerne i en randomisert klinisk studie av mindfulness-basert stressreduksjon (MBSR) for angstlidelser. Studien ble gjennomført ved hjelp av semistrukturerte intervjuer med 16 deltakere. Fem hovedtemaer ble identifisert: 1) Noe nyttig å gjøre når angst dukker opp, 2) Føler meg mer rolig, 3) Å gjøre ting som min angst ikke lar meg gjøre, 4) Å møte det som er der, og 5) Bedre - men ikke der ennå. De fleste deltakere brukte det de hadde lært for instrumentelle formål, og beskrev lindring fra angst og økt følelse av personlig handlefrihet. Noen få rapporterte mer aksept av angst, samt økt selvmedfølelse. Deltakere som ble intervjuet etter studien beskriver trening i oppmerksomhetsbasert stressreduksjon som et verktøy for å "fikse" angst og som å få til mer grunnleggende endringer mot aksept av deres angst.


   Sitering: Schanche, E., Vøllestad, J., Binder, P. E., Hjeltnes, A., Dundas, I. & Nielsen, G.
                    H. (2020) Participant experiences of change in mindfulness-based stress
                    reduction for anxiety disorders. 
                    International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 15(1),
                    1776094. 
                    https://doi.org/10.1080/17482631.2020.1776094


*Internettbasert kognitiv atferdsterapi kombinert med fysisk trening for pasienter med panikklidelse har effekt på behandlingen viser ny studie fra Solli. 

I studien deltok 12 deltakere og den ble  gjennomført som en åpen pre-post-prøve ved bruk av internettbasert kognitiv atferdsterapi (ICBT) og en aerobe treningsprotokoll. Det ble brukt en blandet modelldesign som undersøkte flere områder av utholdenhet, deltakernes erfaring og kliniske utfall. Resultatene i studien antyder at det er mulig å utvide ICBT med en aerob treningprotokoll.

    Sitering:  Johansen, H., Vøllestad, J., Sjøbø, T., Nordhus, I. H., Pallesen, S., Havik, O. E.,
                      Martinsen, E.W. ,Nordgren,T. & Hovland, A. (2020). To make a run for IT–
                      a feasibility study of ICBT combined with physical exercise
                      for patients with panic disorder. Psychiatry Research, 113381. 
                      https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113381


* Studie om positive og negative metakognisjoner om alkohol: Gyldigheten til de norske PAMS og NAMS.

     Sitering:  Janssen, A. G., Kennair, L.E.O., Hagen, R., Hjemdal, O., Havnen, A., & Solem,
                       S. (2020). Positive and negative metacognitions about alcohol: Validity of
                       the Norwegian PAMS and NAMS. 
                       Addictive Behaviors, 108, 106466. 
                       https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2020.106466


*Forskningsprokollen for studien om integrering av vestibulær rehabilitering og kognitiv atferdsterapi (VR-CBT) for personer med vedvarende svimmelhet Studien vil ialt inkludere 125 pasienter, og vil være den største studien hittil som kombinerer vestibulær rehabilitering og kognitiv adferdsterapi for personer med svimmelhet. En ønsker å finne ut om en kombinasjon av disse to behandlingene er bedre enn bare å tilby vestibulær rehablitering (såkalt Brief Intervention Vestibular Rehabilitation; BI-VR). Rekruteringen av deltakere er i gang, og studien er et samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet, Haukeland Sykehus, Universitetet i Bergen, Duke University, University of Southern Denmark og Solli DPS. Selve studien blir gjennomført i Bergen. Fra Solli deltar Anders Hovland.

     Sitering:  Kristiansen, L., Magnussen, L.H., Wilhelmsen, K.T., Mæland, S., Nordahl,
                       S.H.G., Clendaniel, R., Hovland, A. & Jull-Kristiansen, B. (2019. Efficacy of
                       intergrating vestibular rehabilitation and cognitive behaviour therapy in
                       persons with persistent dizziness in primary care- a study protocol for a 
                       randomised controlled trial.
                       Trials 20, 575.
                       doi:10.1186/s13063-019-3660-5


*Ny forskningsartikkel om depresjon og regulering av følelser
Depresjon er en stor folkehelseutfordring. Mange blir rammet i løpet av livet, og tilstanden har en tendens til å være tilbakevendende. Forskningen tyder også på at det er en særlig risiko dersom depresjonsplagene begynner tidlig i livet. Jon Vøllestad fra Solli DPS er medforfatter på en studie som ser på betydningen av tidlig debuterende depresjon for senere evne til å regulere følelser. Studiens utvalg var 64 personer som alle hadde hatt gjentatte depressive episoder. Forskerne finner at de som hadde vært deprimert allerede før fylte 18, hadde økt tendens til grubling og større vansker med å forstå sine egne følelser klart enn de med senere debut. Det kan også virke som om det er sterkere sammenheng mellom grubling og depresjon for denne gruppen.

Disse funnene viser hvor viktig det er med gode tiltak for å forhindre at barn og unge blir deprimerte. I tillegg er det viktig å finne gode måter å motvirke grubling på, fordi det gir en sårbarhet for tilbakefall som vedvarer selv om depresjonen går over. Forskerne hadde også en hypotese om at det ville være en sammenheng mellom tidlig debut av depresjon og såkalt hjerteratevariabilitet. Dette er et et psykofysiologisk mål som gjerne ses som et kroppslig uttrykk for evne til emosjonsregulering. Der fant man imidlertid ikke det som var forventet. Det viser at det er mye vi ennå ikke forstår når det gjelder både følelseslivet og psykiske plager - men det forskes mye på dette, og Solli DPS deltar aktivt på ulike områder. 

     Sitering:  Visted, E., Sørensen, L., Vøllestad, J., Osnes, B., Svendsen, J. L., Jentschke, S.,
                       ... & Schanche, E. (2019). The Association between Juvenile Onset of
                       Depression and Emotion Regulation Difficulties. 
                       Frontiers in Psychology, 10, 2262. 
                       https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02262


*Ny forskningsartikkel om mindfulness-trening for psykologstudenter
Mindfulness er evnen til å være oppmerksom her og nå med en ikke-dømmende holdning. Det er økende interesse for hvordan metoden kan være nyttig for helsepersonell, både når det gjelder å være til hjelp for andre og å ivareta seg selv. En ny studie hvor Jon Vøllestad fra Solli DPS er medforfatter ser på effektene av opplæring i mindfulness for psykologstudenter. Utgangspunktet er er at det å være ny i terapeutrollen er krevende. Det er mye å mestre, og stressnivået blir ofte høyt. Kan da øving på ikke-dømmende oppmerksomhet være til hjelp? Funnene fra studien tyder på det.

 Etter kurset viste det seg at deltakerne grublet mindre og var mindre stresset. De skåret også høyere på følelsesregulering og selvmedfølelse. Dette kan ha betydning for personlig velvære, men også for hvordan en fungerer i behandlerrollen. I tillegg fant studien at deltakerne etter kurset gjorde det bedre på to kognitive tester som måler såkalt eksekutiv fungering og kognitiv fleksibilitet. Dette var en studie uten kontrollgruppe, så vi kan ikke slå fast at disse endringene skyldtes mindfulness-kurset. Det er et spørsmål for den videre forskningen, men denne studien gir oss en pekepinn på at mindfulness er en praksis som kan være gunstig for studenter - både med tanke på stressmestring og utvikling av terapeutiske ferdigheter.

     Sitering: Schanche, E., Vøllestad, J., Binder, P. E., Osnes, B., Visted, E., Svendsen, J. L.,
                      & Sørensen, L. (2019). Can clinical psychology students benefit from brief
                      and intensive mindfulness training?
                      Counselling and Psychotherapy Research
                      https://doi.org/10.1002/capr.12273


*Behandlingsprotokollen for selve studiet i  GAD-prosjektet er nå publisert. 
GAD-prosjektet, eller Pexacog-studien som den også kalles har de siste årene fått økende nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. I fjor var prosjektet invitert til den amerikanske nasjonale konferansen for kognitiv atferdsterapi (ABCT) og Silje Stavestrand var i Washington i november og presenterte prosjektet sammen med Oda Bugge Kambestad som er studentstipendiat i prosjektet. I år har prosjektet blitt invitert til verdenskongressen for kognitiv atferdsterapi (WCBCT) i Berlin i sommer, der det vil bli presentert i et internasjonalt symposium på forbedret behandling for angst og depresjon.

        Sitering: Stavestrand, S. H., Sirevåg, K., Nordhus, I. H., Sjøbø, T., Endal, T. B.,
                         Nordahl, H. M., ... & Hovland, A. (2019).  Physical exercise augmented
                         cognitive behaviour therapy for older adults with generalised    
                         anxiety disorder (PEXACOG): study protocol for a randomized
                         controlled trial. 
                         Trials, 20(1), 174. 

                         https://doi.org/10.1186/s13063-019-3268-9


Hvordan integrere vestibulær rehabilitering og kognitiv atferdsterapi (VR-CBT) for personer med vedvarende svimmelhet. Anders Hovland og Trond Sjøbø har deltatt i en mulighetsstudie sammen med forskere fra Høgskulen på Vestlandet for å evaluere mulighet for å integrere vestibulær rehabilitering og kognitiv atferdsterapi (VR-CBT) for personer med vedvarende svimmelhet i primærhelsetjenesten.

          Sitering:  Kristiansen, L., Magnussen, L. H., Juul-Kristensen, B., Mæland, S.,
                            Nordahl, S. H. G., Hovland, A., Sjøbø, T. & Wilhelmsen, K. T. (2019).
                            Feasibility of integrating vestibular rehabilitation and cognitive
                            behavior therapy for people with persistent dizziness. 
                            Pilot and Feasibility Studies, 5(1), 69. 
                            https://doi.org/10.1186/s40814-019-0452-3*eMeistring og internett-behandling
Anders Hovland er medforfatter på en ny artikkel om eMeistring og internett-behandling. Artikkelen beskriver hvilke typer klinikker som tilbyr slik behandling, forholdet til eksisterende helsetjenester, prosedyrer for henvisning, vurdering, behandling, pasienter og utfall av ICBT klinikker i Sverige, Danmark, Norge, Canada og Australia. Solli var det første helseforetaket utenfor Helse Bergen som tok i bruk denne type internett-behandling, og er nevnt i artikkelen sammen med Sykehuset i Vestfold som også har tatt dette i bruk.

Sitering: Titov, N., Dear, B., Nielssen, O., Staples, L., Hadjistavropoulos, H., Nugent, M.,Kelly Adlam;  Tine Nordgreen;   Kristin Hogstad Bruvik;   Anders Hovland;   Arne Repål;   Kim Mathiasen;   Martin Kraepelien;   Kerstin Blom;   Cecilia Svanborg;   Nils Lindefors & Viktor Kaldo (2018). ICBT in routine care: A descriptive analysis of successful clinics in five countries. Internet Interventions,13, 108-115.  https://doi.org/10.1016/j.invent.2018.07.006
Lenke til artikkelen:  ICBT in routine care: A descriptive analysis of successful clinics in five countries

*Mindfulness i psykoterapi
Ny oversiktsartikkel: Jon Vøllestad har oppsummert i en ny vitenskapelig artikkel hva vi vet om det å bruke mindfulness i psykoterapi. Mindfulness er evnen til å være til stede i øyeblikket med en ikke-dømmende holdning. Nyere forskning tyder på at denne evnen kan ha mye å si for psykisk helse. Jon Vøllestad har skrevet en artikkel i tidsskriftet Scandinavian Psychologist som gir en oversikt over hva vi vet om mindfulness i behandling av depresjon og angst. I dette intervjuet kan du lese mer om det.

Sitering: Vøllestad, J. (2018). Mindfulness – en gjennomgang av kunnskapsstatus og relevans for psykologisk behandling. Scandinavian Psychologist5.(e1). doi:10.15714/scandpsychol.5.e1
Lenke til artikkelen:  Mindfulness - en gjennomgang av kunnskapsstatus 

*Følelsesregulering hos personer med depresjon
Jon Vøllestad er medforfatter på en systematisk oversiktsartikkel og meta-analyse om følelsesregulering hos personer med depresjon med diagnosen "Major Depressive Disorder" (MDD). Oversikten og meta-analysen indikerer at individer med nåværende og gjentakende MDD har vanskeligheter med følelsesregulering
sammenlignet med personer som aldri har vært deprimert. Selv om depressive symptomer blir bedre,
kan følelsesreguleringsvansker fortsette, og kan være en medvirkende faktor for tilbakefall.

Sitering: Visted, E. V., Vøllestad, J., Nielsen, M. M. & Schanche, E. E. (2018). Emotion Regulation in Current and Remitted Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis. Frontiers in psychology9, 756. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00756
Lenke til artikkelen:  Emotion Regulation in Current and Remitted Depression


Sist oppdatert 04.04.2024