Solli DPS er fremdeles god på kvalitets- og miljøledelse

På Solli DPS skal vi ha gode systemer for å sikre høy kvalitet i alle ledd, og for å reduserer miljø- og klimaavtrykket fra virksomheten. En ny ekstern revisjon viser at vi leverer godt på begge områder.

Torill Bakke
Publisert 21.04.2022
sertifika

Ved å sertifisere oss etter ISO-standarden sikrer vi at systemene og rutinene holder høy internasjonal standard.

 
Konsulentselskapet Kiwa gjennomførte en ekstern revisjonen i april 2022, og resertifiserte Solli DPS på både kvalitetsledelse (ISO 9001:2015) og miljøledelse (ISO 14001:2015). Vi har vært sertifisert på kvalitet siden 2021 og ytre miljø siden 2019.
 
Revisjonen viste ingen avvik eller merknader på begge sertifiseringer.
 
I rapporten konkluderer Kiwa med:
 
Det arbeides kontinuerlig med å forbedre ledelsessystemet for kvalitet- og miljø. Organisasjonen er opptatt av å sikre kvalitet i alle ledd, og har også en bevissthet omkring å ivareta ytre miljø i hele verdikjeden.
 
Det er fokus på fag, faglig utvikling, å benytte anerkjente behandlingsmetoder, og inneha et målrettet fokus på hvordan det arbeides med kompetanse og kompetanseheving på Solli.
 
Kontinuerlig forbedring og læring er sentralt i organisasjonen, og det samarbeides tett og systematisk om de ulike tema.
 
De ulike kvalitet- og miljømålene følges regelmessig opp. Målene er i tråd med nasjonale føringer, interne krav, og ulike krav som er knyttet til ulike driftsprosesser i organisasjonen overordnet (kjøkken, renhold, avdelinger m.m.).
 
Det gjennomføres ledelsens gjennomgåelse med jevne mellomrom og det er gjennomført interne revisjoner.

sertifika