To nye publikasjoner fra PEXACOG-studien

I juli ble det publisert to nye artikler fra PEXACOG-studien som er gjennomført ved Solli DPS. I PEXACOG har målet vært å forbedre behandlingen for personer mellom 60-75 år med generalisert angstlidelse. Resultatene fra selve behandlingsstudien kommer i løpet av et års tid, men allerede nå er det altså publisert to artikler fra andre data i studien.

Publisert 01.08.2023
Pexacog illustrasjon

Fysisk trening og utskillelse av nevrotrofinet BDNF

I 2018-2019 hadde Oda Bugge Kambestad, den gang masterstudent, studentstipend fra Universitetet i Bergen som hun gjennomførte ved Solli DPS. Hun bidro til rekruttering av og innsamlingen av data fra en frisk kontrollgruppe i studien, og skrev sin masteroppgave ut fra disse dataene. Nå er oppgaven skrevet om til en artikkel og publisert i tidsskriftet Cognitive and Behavioral Neurology. Medforfattere er Oda sine veiledere på masteroppgaven; Silje Haukenes Stavestrand, Jelena Mrdalj og Kristine Sirevåg, samt prosjektpartnere Anders Hovland, Trygve Bruun Endal, Eva Andersson og Trond Sjøbø fra PEXACOG-studien.

Fokuset i artikkelen var på å undersøke sammenhengen mellom utskillelse av nevrotrofinet Brain-Derived Neurotropic Factor (BDNF), som man vet har en beskyttende effekt på hjernen, og en enkelt treningsøkt hos personer mellom 60-75 år. I tillegg så man på betydningen av en genetisk variasjon for utskillelsen av BDNF etter en enkelt treningsøkt. I studien fant man at BDNF-nivåene økte som følge av treningsøkten, og mer hos menn enn hos kvinner. Man fant også en tendens til at genetisk variasjon spilte en rolle for utskillelsen av BDNF etter trening.

Artikkelen kan leses i sin helhet her: Physical Exercise and Serum BDNF Levels: Accounting for the... : Cognitive and Behavioral Neurology (lww.com)

Disse resultatene ble funnet hos friske personer mellom 60-75 år. Nå som hele PEXACOG-studien er fullført kommer det til å bli gjort analyser der man sammenligner tilsvarende data fra friske eldre med eldre som har generalisert angstlidelse. Målet er å finne ut av om det er forskjell i utskillelse av BDNF hos eldre personer med og uten generalisert angstlidelse, om dette er påvirket av genetikk, og om responsen både på trening og psykologisk behandling påvirker denne utskillelsen. Tidligere studier har vist at BDNF beskytter hjernen mot celledød, og også fører til bedret hjernehelse. Det blir derfor viktig å finne ut mer både om og eventuelt hvordan BDNF kan ha en beskyttende effekt, da man vet at angst kan ha en mer negativ påvirkning på hjernen.

 

Gjennomførbarhet av rekruttering, behandling og testing

Allerede i 2016-2017 ble det gjort en mindre studie på Solli for å undersøke gjennomførbarheten av rekrutteringsprosessen, behandlingen og testprotokollene som var ment å brukes i hovedstudien av PEXACOG. Resultatet fra denne undersøkelsen var at gjennomførbarheten var god, både når det gjaldt behandlingen og den omfattende testingen i studien. Deltakerne fulgte opp både behandlingen og testene, og viste også tendens til effekt av behandlingen. Her er imidlertid antallet deltakere for lite til å kunne si noe mer tydelig om effekt. Noen mindre justeringer knyttet til inklusjonskriterier og vurderinger av deltakere ble gjort som følge av undersøkelsen.

Gjennomførbarhetsstudien er publisert i tidsskriftet BioPsychoSocial Medicine, og kan leses her:  Physical exercise augmented cognitive behaviour therapy for older adults with generalised anxiety disorder (PEXACOG): a feasibility study for a randomized controlled trial (springer.com)

PhD-kandidatene Kristine Sirevåg og Silje Haukenes Stavestrand var ansvarlige for gjennomføringen av studien, og ble bistått av mange gode samarbeidspartnere internt på Solli og eksterne vitenskapelige partnere.

Protokollene for rekruttering, vurdering, kognitiv terapi, fysisk trening og testing ble altså i hovedsak videreført til gjennomføringen av den større randomiserte kontrollerte studien som ble gjort mellom 2017-2023. I løpet av de neste par årene vil resultater både når det gjelder behandlingseffekt og mekanismer involvert i behandlingseffekten og i det å ha generalisert angstlidelse bli publisert.