Nytt FACT-samarbeid vedtatt

Solli DPS og våre fire samarbeidskommuner har besluttet å jobbe etter en ny samarbeidsmodell for FACT. Målet er å få tettere integrering av tjenester til mennesker med alvorlig psykisk lidelse, lavt funksjonsnivå og sammensatte behov, på tvers av første- og andrelinjen.

Publisert 19.06.2023
En gruppe mennesker som sitter rundt et bord
Prosjektgruppen fra venstre: Leif Arvid Øvernes (Solli DPS), Maria Therese Bjørdal (Bjørnafjorden), Mariann Birkeland (Austevoll), Sigve Knutsen-Moss (Solli DPS), Birgit Frantzen (Solli DPS), Bengt Anthun (Bergen).
Høsten 2022 og våren 2023 har vi gjennomført prosjektet «Videreutvikling av FACT», sammen med Bergen, Bjørnafjorden, Austevoll og Samnanger kommune. Prosjektet er ledet av Leif Arvid Øvernes, og prosjektgruppen har bestått av flere fra FACT og enhetsledere fra de fire kommunene.

Oppstart blir 1.1.2024, med forberedelser gjennom høsten.

FACT-teamet skal betjene hele Solli DPS sitt opptaksområde. I tillegg til Bergen og Bjørnafjorden kommune, blir Austevoll og Samnanger nye samarbeidspartnere.

FACT-teamet skal være et reelt halvannenlinjetilbud, med 50/50 eierskap mellom DPS og kommuner. Kommunene får større eierskap, og involveres og likestilles på flere nivå, og utgiftene deles likt. Tilbudet forankres i en styringsgruppe som består av direktør for Solli DPS, kommunalsjefer fra alle fire kommuner, Nav og brukerrepresentant.

FACT-teamet blir fremdeles lokalisert på Solli DPS, men vil ha en tett tilkobling til de kommunale oppfølgingstjenestene.

Kommune/ forvaltning deltar direkte i inntak og avslutning av pasienter i FACT. Dette gir en felles forståelse for hvilke pasienter som skal tilhøre FACT, og et felles ansvar for å finne gode løsninger etter FACT-oppfølging.

I første omgang blir dette en videreføring av FACT for psykosepasienter. Et FACT allmenn-team ble vurdert, men det ble besluttet å avvente med dette til det er hentet inn mer erfaring fra andre DPS.


Bedre samhandling også utenfor FACT

Målet er også at samarbeidsmodellen skal bidra til bedre samhandling også utenfor den konkrete FACT-oppfølgingen.

Solli DPS kommer til å tilby faste konsultasjonsmøter (veiledning) til de fire kommunene. Dette er videomøter hvor Solli DPS stiller med spesialistkompetanse og veileder i pasientsaker som er krevende for ansatte i de ulike kommunale tjenestene. Målet er å hjelpe pasientene/ brukerne i større grad i sine nærmiljø.

Vi vil jobbe for å samkjøre kompetanseheving for DPS og kommune, og å gjøre tilbudene bedre kjent for ansatte i både DPS og kommuner.

Vi skal få større systematikk i pasientforløp som går på tvers av sektor, med felles behandlingsplaner/ IP, og felles evalueringer/ ansvarsgruppemøter, og tidlig planlegging av oppfølging etter utskriving fra døgn.
 

Vi er svært fornøyde med å ha fått på plass et tettere og mer likeverdig samarbeid med våre samarbeidskommuner og gleder oss til fortsettelsen.