Konferansebord med stoler rundt

Forskningsstrategi 2023-2026

Forskning er en av fire hovedoppgaver til spesialisthelsetjenesten, som Solli DPS er en del av.

Generell forankring av forskningsstrategien

Klinikknær forskning er nødvendig for å skape ny kunnskap om hvordan våre tjenester og behandlingstilbud kan forbedres. Sammen styrker dette pasientsikkerheten og gir pasienter tilgang på ny behandling. I tillegg er forskning viktig for å utvikle kompetansen blant helsepersonell, både direkte ved deltakelse i studier og indirekte gjennom den kunnskapen som skapes fra forskning. Forskning skaper viktige synergier innad i helseforetakene og eksternt gjennom samarbeid, kunnskapsgenerering og formidling. 

I tillegg til det å forbedre behandlingstilbudet for våre pasienter, er forskning viktig for å skape ny kunnskap gjennom grunnforskning. Vi har gode forutsetninger for å drive grunnforskning i klinikken. Det å tette identifiserte kunnskapshull kan igjen bidra til utformingen av nye kliniske studier. 

Overordnede føringer for forskning ved DPS-et

Forskningsprosjekter skal bidra med ny kunnskap om hvordan behandlingstilbudet kan gjøres mer effektivt, mer tilgjengelig eller mindre ressurskrevende. Forskningsprosjekter skal være forankret i, og bygge opp under, Solli DPS sin overordnede strategiplan. 

I Handlingsplan for kliniske studier 2021-2025 er det en målsetning at andelen pasienter i spesialisthelsetjenesten som deltar i kliniske studier skal være 5 prosent i 2025. For å oppnå dette målet må forskningen gjøres tilgjengelig for pasienter og gjennomføres som en integrert del av behandlingen. Forskningen ved Solli DPS skal være klinikknær, integrert i driften, og skal understøtte de andre tre hovedoppgavene om pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende og utdanning av helsepersonell. 

Forskningen ved DPS-et omfatter ikke studier som medfører høy risiko for skadelige effekter. For å sikre god og effektiv behandling i våre forskningsprosjekter ønsker vi at det gjennomføres solide pilotstudier med forhåndsdefinerte utfallsmål, dersom slike studier ikke tidligere er gjennomført. Ved gjennomføring av større randomiserte kontrollerte studier, er det ønskelig med multisenterstudier for å sikre mer effektiv ressursbruk og god gjennomføring, noe som også vil kunne medføre studiedeltakelse til flere pasienter. 

Satsingsområder

Forskning i perioden 2023-2026 skal bygge videre på de styrkene Solli DPS har bygget opp innen forskning og bidra på strategiske områder hvor vi har ønske om og evne til å være pådrivere for psykisk helse. 

Videreføring av etablert forskning

Solli DPS har lang tradisjon med igangsetting og gjennomføring av kliniske behandlingsstudier. Dette har ført til kompetanse, erfaring, nettverk og infrastruktur som anses som viktig å benytte i videre studier. 

Bruk av fysisk trening som og i behandling er et av hovedmålene i den overordnede strategiplanen for DPS-et, og studier som inkluderer fysisk trening som behandling for psykiske lidelser vil bli prioritert. Fysisk trening er et virkemiddel for å ivareta somatisk helse, noe som er identifisert som et viktig bidrag til å øke forventet levealder hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse, blant annet psykoselidelse. I tillegg har fysisk trening vist seg å være av betydning for å redusere symptomer på psykiske lidelser som depresjon og angst, og det er nødvendig med mer kunnskap for å fastslå at fysisk trening også bidrar til symptomreduksjon for andre psykiske lidelser. 

Forskning knyttet til strategiske føringer

Forskning som bidrar til å styrke vår strategiske posisjon har potensiale til å bidra til viktig ny kunnskap med mål om å forbedre behandlingstilbudet for pasienter gjennom gode muligheter for finansiering og forbindelser til andre betydningsfulle nettverk og fagmiljøer. Det vil også ha potensiale til å styrke DPS-et som aktør ovenfor andre helseforetak, myndigheter og næringsliv. Gjennom å sikte forskningsprosjekter etter områder der vi kan være en pådriver i feltet, vil vi kunne utvikle de styrkene vi allerede har samt videreutvikle kompetanse for ansatte ved DPSet. Studier som bidrar til å styrke vår strategiske posisjon vil bli prioritert. 

Gjennomføring av forskningsprosjekter ved Solli DPS

Forskningsprosjekter skal søke om ekstern finansiering. 

Forskningsresultater skal kommuniseres ut, både i vitenskapelige fora, til relevante fagmiljøer og til sluttbrukere. 

Studier som gjennomføres ved Solli skal holde høy kvalitetsstandard, og følge relevante lokale, nasjonale og evt. internasjonale prosedyrer for gjennomføring av forskningsprosjekter. For å sikre kvaliteten på studiene ønsker vi at retningslinjene fra rammeverket MRC følges, i tillegg til retningslinjer for rapportering fra CONSORT. 

Forskningen skal godkjennes av Regionale Etiske komiteer for forskning og gjennomføres i henhold til Helsinki-deklarasjonen. 

Kliniske behandlingsstudier skal registreres i en internasjonal database, for eksempel Clinicaltrials.gov, i forkant av inklusjon av deltakere. 

Studier som gjennomføres ved Solli skal ha brukerrepresentant tilknyttet prosjektet der dette er relevant. Dersom det ikke er relevant å ha med brukerrepresentant skal man gi en begrunnelse for dette. Forskere ved DPS-et skal ha gjennomgått e-læringskurs for hvordan gjennomføre god brukermedvirkning i forskning. Brukermedvirkningen skal være reell og inkluderes fra oppstart av studie til resultatene fra studien kommuniseres til sluttbrukere. 

Ved Solli oppmuntrer vi studenter til å skrive masteroppgaver og hovedoppgaver i tilknytning til oss. 

Ledergruppen ved Solli DPS vurderer nye forskningsprosjekter mot strategiske føringer, klinikkens behov, studiens kvalitet, gjennomførbarhet, ressursbruk og forventede gevinster, og tar den endelige beslutningen om igangsetting av nye forskningsprosjekter. 

Sist oppdatert 04.04.2024