Rammer og føringer for strategiplanen

I prosessen med å utvikle strategiplanen har det vært viktig å sikre at strategien bygger opp under forventningene til oss fra oppdragsgiver, eier, våre kommuner og føringer fra nasjonale myndigheter.

​Gjennom arbeidet med planen har rammene og føringene som ligger til grunn for vårt arbeid og virke vært viktig bakgrunnsinformasjon som er blitt gjennomgått med styret, ledergruppen, tillitsvalgte, samt alle ansatte og bruker- og pårørenderepresentanter.

​Under presenteres de viktigste av disse.

​Som del av strategiarbeidet har det vært viktig å få forankret våre verdier i dagens organisasjon og medarbeiderne som arbeider her i dag. Verdiene tolkes ut fra tiden vi er i, og har betydning når de påvirker de vurderinge​​ne og valgene vi tar, både i hverdagen og på strategisk nivå.​

Dette betyr de fire verdiene for Solli DPS i dag

Egenverdi:

 • Vi kjenner egne grenser, tar vare på oss selv, og sier ifra når noe er utfordrende eller ​ugreit
 • Vi våger å delta i faglige diskusjoner, å gå motstrøms, å ta plass, og å si nei
 • Vi møter alle med respekt og vennlighet
 • Vi hilser i gangene, også på pasienter og de vi ikke kjenner
 • Vi er tydelige på at alle er like viktige og like verdifulle
 • Vi lytter til innspill fra alle med stor takhøyde
 • Vi viser respekt for egen og andres tid ved å holde avtaler, stille forberedt, og være tilstede
 • Vi snakker og skriver om pasienter med stor respekt

Tillit:

 • Vi har tillit til at pasienter, pårørende, ledere, kollegaer og samarbeidspartnere har gode intensjoner, at de gjør sitt beste, og at de formidler sine perspektiver, opplevelser og vurderinger på en sannferdig måte
 • Vi har tillit til at alle i organisasjonen jobber mot våre felles mål, i ulike roller og med forskjellig perspektiv
 • Vi gjør oss fortjent til tillit ved å gjøre det vi sier, og å sie det vi gjør 
 • Vi er ydmyke for at vi kan ta feil, innrømmer feil vi har gjort, og møter egne og andres feil med en ikke-dømmende og læringsfokusert holdning

Kunnskap:

 • Vi kjenner vår egen kompetanse og dens begrensninger, og tar ansvar for at kompetansen opprettholdes og videreutvikles
 • Vi lærer av hverandre, veileder og deler aktivt egen kunnskap og erfaringer
 • Vi utvikler kompetansen vår strategisk og i henhold til behov
 • Vi jobber etter kunnskapsbasert praksis, basert på forskning, klinisk erfaring, og pasientens egenkompetanse
 • Vi tilbyr et faglig oppdatert og evidensbaserte behandlingstilbud, og har rutiner som øker kvalitet og pasientsikkerhet
 • Vi gir tilstrekkelig opplæring til at pasienter og pårørende kan ta gode beslutninger om, og ivareta, sin egen helse

Rettferdighet:

 • Vi tar utgangspunkt i prioriteringsveilederen og nasjonale retningslinjer for å sikre en rettferdig, likeverdig og forutsigbar tilgang til våre tjenester
 • Vi fordeler ressurser i henhold til den enkeltes behov
 • Vi opprettholder lover og rettigheter, og diskriminerer ikke
 • Vi fordeler arbeidsoppgaver rettferdig, og hjelper hverandre på tvers når det trengs​

Visjonen for Solli DPS er: Pådriver for psykisk helse

 • En pådriver samarbeider med andre og er en aktiv partner
 • En pådriver har ambisjoner for psykiske helse, både den enkelte pasient og for samfunnet
 • For å kunne være en pådriver må man selv ligge i front
 • En pådriver setter ting i gang og ønsker å gjøre en forskjell
 • «Psykisk helse» favner helse i vid forstand og inkluderer mestring, mening, omsorg, livskvalitet, deltakelse med mer

Som kompetente og nytenkende samarbeidspartnere møter vi pasientene våre med helhetlig behandling, veileder pårørende, utdanner dagens og fremtidens helsepersonell, og gjennomfører klinikknær forskning.

Parallelt med strategiprosessen ble det utarbeidet en utviklingsplan for Solli DPS. Planen gir føringer for utvikling av foretaket og driften frem mot 2035, og er delt inn i fire hovedområder:

 • Jobbe sammen for pasienten
 • Styrke lokalsamfunn og miljø
 • Skape en arbeidsplass der ansatte kommer for å lære, og blir for å gi
 • Sikre høy kvalitet gjennom kontinuerlig utvikling
Bilde 2. Utviklingsplan.png


Utviklingen av planen hadde en egen prosess med bred forankring og høring med relevante interessenter, og hele planen, grunnlaget og prosessen finnes her.

Helse 2035 er utviklingsplanen til det regionale helseforetaket, og angir både forventet utvikling i helseregionen, samt føringer for langsiktig utvikling regionalt med implikasjoner for foretakene som har sitt oppdrag fra RHFet.

Av de føringene som særlig er vektlagt i utarbeidelse av lokal utviklingsplan og denne strategiplanen, er fokus på å utvikle tjenestene og tilbudene slik at pasientene opplever å møte ett helsevesen. Dette innebærer samsvar i tilbud og kompetanse, god samhandling og gode overganger mellom ulike behandlingsnivå. Vi har også lagt vekt på forventningene om satsning på utviklingsarbeid og innovasjon. Sist, men ikke minst har vi lagt vekt på å satse på de ansatte og legge til rette for livslang læring og utvikling.​

Eiermelding
​​Eiermeldingen gir føringer for hvordan foretaket skal bidra til å realisere stiftelsens formål som er «å fremme kristen omsorg for mennesket». Meldingen gir føringer for hvordan eier forventer at vi forvalter og utøver vår rolle som ideelt foretak. Som beskrevet i meldingen, kan dette realiseres i praksis på flere måter og arenaer, eksempelvis:
 • Frivillighet
 • Kvalitetsutvikling
 • Inkludering og mangfold
 • Arbeidsvilkår
 • Innovasjon
 • Bærekraft
Bilde 3. Eiermelding.png

Nasjonal helse- og sykehusplan
Planen beskriver oppdraget til spesialisthelsetjenesten, og angir blant annet mandatet vårt slik dette er plassert i forhold til tilgang og ressursbruk. Dette er nærmere beskrevet i andre forskrifter og veiledere, deriblant prioriteringsveileder, og kodeverket vårt som angir hvilke tjenester som gir refusjon eller tellende aktivitet. Som det fremgår av figuren, er vårt tjenestetilbud plassert nest øverst i behandlingskjeden. Samtidig finnes det ikke alltid et tilbud på nivået under, det vil si i kommunen, selv om flere av bydelene i Bergen nå har bygget opp Rask psykisk helsehjelp
Bilde 4.png

Bestillingen mottas årlig fra det regionale helseforetaket, og er RHF-ets realisering regionalt av den bestillingen de har fått fra regjeringen. Denne er i stor grad knyttet til nasjonal helse- og sykehusplan, men er også politisk, og kan derfor også avvike fra disse. Oppdragsgiver forventer at bestillingen realiseres for hvert år, og den gir derfor klare føringer for prioriteringer og handlingsrom gjennom året.Hensikten med strategiplanen er både å bygge opp under forventningene fra den årlige bestillingen gjennom føringene fra Helse Vest sin utviklingsplan og føringene fra Nasjonal helse- og samhandlingsplan, samtidig som vi styrker oss på de utvalgte områdene over tid, og jobber mot visjonen og i henhold til misjonen.

Det ble i løpet av 2021 og våren 2022 gjort et omfattende arbeid med å klargjøre hvordan fremtidens psykisk helsevern skal være utformet i Bergensregionen. Arbeidet har hatt sitt utspring i etablering av flere tilbud og tjenester på Haukelandsområdet, og har omfattet alle deler av tjenestene. Solli DPS ledet arbeidet med hvilke implikasjoner dette skulle ha for DPS-ene. Styret i Solli DPS har behandlet den endelige rapporten, med vedtak om støtte til denne. Vurderingene og planene fra dette arbeidet er også en del av premissene for strategien.​​​​​​

Sist oppdatert 24.01.2023