Strategiplan 2023-2026

Et tre foran en bygning

​Verdier

Egenverdi

Med egenverdi mener vi at man verdsetter seg selv, og har respekt for det man selv står for. Dette er grunnlaget for den respekt vi viser våre medmennesker. Vi har som mål å være en organisasjon med høy egenverdi der vi viser åpenhet, tillit, trygghet og tar ansvar. Et menneske har sin verdi i kraft av å være menneske.

Tillit

Med tillit mener vi menneskets opplevelse av at andres omtanke, ærlighet og faglige kunnskap er til å stole på. Solli DPS har som mål at pasienter, pårørende og samarbeidspartnere skal få tillit til oss. Dette gjelder også mellom kollegaer, enheter, profesjoner, ledelse og ansatte. Vi skal ha tillit til menneskets iboende ressurser og opplevelse av egen situasjon. God dialog, anerkjennelse og felles verdier skaper tillit. Tillit skaper vekst.                                                                                                  

Kunnskap

Med kunnskap mener vi bevisst forståelse av noe, og muligheten til å bruke den i en bestemt hensikt. Vi har som mål å ta faglige avgjørelser basert på forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap i tillegg til brukerkunnskap og brukermedvirkning. Å vite når man vet noe og å vite når man ikke vet noe - det er kunnskap.                                                                                    

Rettferdighet

Med rettferdighet mener vi å handle i forhold til lov og moral, og fordele ressursene i tråd med dette. Solli DPS skal ovenfor pasienter og innad i organisasjonen handle etter gjeldende lovverk, veiledere og etiske retningslinjer. Det ville ikke være vanskelig å være rettferdig om ikke menneskene var så forskjellige.  

Visjon

​​​Pådriver for psykisk helse

Motto

Kompetanse med hjertevarme

Misjon

Som kompetente og nytenkende samarbeidspartnere møter vi pasientene våre med helhetlig behandling, veileder pårørende, utdanner dagens og fremtidens helsepersonell, og gjennomfører klinikknær forskning.​​

​Målområder

Som andrelinjetjeneste, ligger det både i organiseringen vår og i oppdraget vårt at vi skal være vendt mot kommunene med sykehuset i ryggen. Vi er del av en behandlingskjede, og kvaliteten på tilbudet vi gir er i stor grad avhengig av overgangene mellom de ulike behandlingsnivåene, og samarbeidet mellom oss og våre samarbeidspartnere.

Godt samarbeid er viktig internt i organisasjonen, både for god ressursbruk, gode tilbud, gode arbeidshverdager, og ikke minst god pasientsikkerhet. Vi samarbeider med de enkelte pasienter og deres pårørende for å kunne gi gode og tilpassede tilbud.

Vi samarbeider også med en rekke andre aktører, deriblant våre søsterorganisasjoner, utdanningsinstitusjonene, frivillige organisasjoner og samfunnet for øvrig.

Når vi samarbeider og samhandler med andre er vi ambassadører for hele foretaket, og måten vi representerer Solli på har ringvirkninger for alle.​

Sollis visjon om å være en pådriver for psykisk helse innebærer at vi alltid skal arbeide for å sikre den enkelte best mulig behandling og hjelp. Visjonen forplikter oss også på samfunnsnivå. Solli har gode lokaler for kursvirksomhet knyttet til utdanning og opplæring. Oppdraget til spesialisthelsetjenesten er å utdanne dagens og fremtidens helsepersonell, i tillegg til å drive opplæring (veiledning) av pasienter og pårørende. Dette oppdraget er også speilet i misjonen vår. Vi ønsker å etablere Solli som en arena der læring og kunnskapsformidling foregår for pasienter, pårørende, ansatte og samarbeidspartnere.

Naturlige samarbeidspartner og målgrupper for en lærings- og mestringsarena:

  • Kommunene våre
  • Fastleger
  • Pasienter og pårørende
  • Universitet og høyskoler
  • Fag- og profesjonsforeninger
  • NAV
  • Andre deler av spesialisthelsetjenesten

Målet er at dette skal bidra til et bedre pasient- og pårørendetilbud, og også heve utdanning og kompetanseutvikling for ansatte og våre samarbeidspartnere.

Arbeidsplassen er en viktig arena for oss. Dette er ikke bare et sted der vi tilbringer en stor del av dagene våre, det er også et sted der vi får dekket mange av våre behov for mestring, annerkjennelse, utvikling og sosiale relasjoner.

Som ansatte på en helseinstitusjon bruker vi også i stor grad oss selv for å bedre helse og livene til pasientene som kommer til oss. For å kunne trives i jobben vår, trenger vi både trygghet og fellesskapsfølelse. For å kunne identifisere oss med oppdraget til arbeidsplassen vår, trenger vi være aktører som kan være med å ta ansvar for utvikling av arbeidsoppgavene, samt arbeidsplassen som sosial og faglig arena.

For å kunne lykkes sammen, trenger vi en kultur der vi heier på hverandre og er pådrivere for nye tanker og utvikling. Det er viktig at arbeidsplassen er en arena for livslang vekst for alle ansatte, og måten vi samhandler og møter hverandre påvirker også hvordan vi møter våre pasienter og brukere.

En viktig del av identiteten til Solli og oss som arbeider her handler om kompetanse. Som arbeidsplass er det vårt ansvar å utvikle denne kompetansen, både for foretaket som helhet og for den enkelte medarbeider. Kompetanse handler både om vår faglighet, men også hvordan vi arbeider, og hvordan vi organiserer arbeidet vårt.

For å lykkes med kompetanseutvikling, trenger vi gode planer som er tilpasset den enkeltes behov for utvikling og faglig vekst, og Solli sitt behov for balanserte og strategiske kompetanseplaner for virksomheten som helhet. Studenter og andre som hospiterer hos oss, er også en viktig kilde til læring i organisasjonen. 

For å skape ny kunnskap og metoder som er relevante for pasienter og brukere, må forskningen gjøres i samarbeid med, og nært på, tjenestenivået. Det samme gjelder om vi ønsker å få mer kunnskap om hvordan behandling på spesialisthelsetjenestenivå fungerer, og hvordan den oppleves av pasientene. Nærhet til de som driver og bruker våre tjenester er viktig for oss når vi igangsetter forskning og innovasjonsprosjekter.

Solli DPS har gjennom lang tid bygget opp solid erfaring og kompetanse på å igangsette forsknings- og innovasjonsprosjekter, og å gjennomføre disse. Denne kompetansen har ikke bare bidratt til at Solli har produsert viktig forskning, men også at vi har fått tillit til å etablere og lede større regionale og nasjonale satsninger. Vår kompetanse og erfaring med forskning og innovasjon er en ressurs vi ønsker å bygge videre på til beste for pasienter, brukere, ansatte og samfunnet for øvrig.

Fysisk trening har de senere årene blitt dokumentert å kunne bidra til bedre behandlingseffekt for de fleste psykiske lidelser, blant annet gjennom effekt på nevrobiologiske faktorer. Ikke minst er det også viktig for å forebygge metabolske- og kardiovaskulære sykdommer hos de mest alvorlig psykisk syke pasientene, og trening og fysisk aktivitet er en viktig del av innsatsen for å ivareta pasienters somatiske helse. Trening er også en vei mot mestring og deltakelse i samfunnet for øvrig, og gjennom frivillige organisasjoner og brukerorganisasjoner kan trening og tilbud knyttet til dette bidra til å bygge bro ut fra tjenestene på DPS-et, og til aktivitet og deltakelse i tilbud i resten av samfunnet.

Solli DPS har siden oppstarten i 1955 hatt et særskilt fokus på bruken av fysisk trening som del av behandlingstilbudet. Gjennom årene har vi ikke bare bidratt til å utvide forskningsfeltet på dette området, Solli har også fått en nasjonal profil i å fremme bruken av trening innenfor spesialisthelsetjenesten.

En videre satsning på fysisk trening vil bygge videre på Solli DPS sin kompetanse og gode rammer for fysisk trening som et integrert behandlingstilbud for pasienter ved DPS-et. Det er også et område hvor det er mulig å ta en nasjonal rolle på fysisk trening som behandling for psykiske lidelser, både som behandlingstilbud og innen forskning.​


​Mål 3:
 Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder      ​

God helse og livskvalitet

Mål 8: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst,
full sysselsetting og anstendig arbeid for alle                                                                              

Anstendig arbeid og økonomisk vekst                                  ​

Mål 13: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem         

Stoppe klimaendringene​​Om strategiplanen

    Sist oppdatert 08.06.2023