Utvikling av strategiplanen

Gjennom arbeidet med å utvikle strategiplanen har det vært av stor betydning å sikre en god prosess og forankring i organisasjonen.

Med intensjon om å gjennomføre en bred prosess i foretaket, ble arbeidet organisert som felles heldagssamlinger for de ansatte.​ 

Heldagssamlingene var organisert ut fra forhåndsdefinerte temaer som skulle jobbes inn i den nye strategiplanen. I første omgang var det viktig å sammen komme frem til en oppdatert tolkning av hva vi mener og ønsker at verdiene til Solli skal bety for oss. Videre ble det jobbet frem innspill til visjon og misjon som er forankret i medarbeidernes oppfatning av hvem vi er og hvilken retning vi ønsker å utvikle oss i. Deretter ble det tatt utgangspunkt i den kollektive kreativiteten i organisasjonen for å få innspill til og perspektiver på hvilke målområder vi skal ha fokus på i de neste årene, inkludert bærekraftsmål.

Arbeidet med planen har vært speilet mot våre interessenter og tilbakemeldinger fra disse. Styret og ledergruppen har gjennomført analyser av Sollis styrker, svakheter, trusler og muligheter. Planen er orientert mot forventninger fra eier, oppdragsgiver og nasjonale føringer for virksomheten vår, og våre verdier, visjon og misjon.

Siste del av arbeidet er å utarbeide konkrete handlingsplaner. Disse skal evalueres og revideres årlig.
I Figur 1 under vises en detaljert oversikt over arbeidsprosessen.

Fremdriftskart
​​
Figur 1. Strategiplan.png

Figur 1. Figuren viser forløpet i prosessen fra oppstart tidlig høst 2021 og frem til styrets godkjenning i styremøte 8. desember 2022. Deretter den videre prosessen i form av handlingsplaner og årlige evalueringer i organisasjonen og til styret for fremdriften.​​

Interessenter til planen ​
​Et grunnlag for å starte arbeidet med strategiplanen var å gjøre en analyse av hvilke interessenter som er av betydning for arbeidet. Figuren under gir en oversikt over hvilke interessenter som har vært identifisert. Flere av disse har vært direkte involvert, slik som eier, pasienter og ansatte, mens andre har bidratt med innspill eller med høring til utviklingsplanen.​

Figur 3. Interessentanalyse.png

Interessentanalysen gir et bilde av alle som har et eierskap til Solli DPS sin rolle og tjeneste og/eller påvirkes av det arbeidet vi gjør, eller tilstedeværelsen vi har.

Forankring i foretaket
Figuren under viser veien gjennom strategiprosessen for foretaket. Milepælene utgjør enten prosesser for forankring og innspill, eller beslutninger, evaluering og justering.

Figur 2. Strategiplan.png

Involvering av organisasjon og medarbeidere​Sist oppdatert 24.01.2023