Et tre foran en bygning

Allmenn seksjon 2

Allmenn seksjon 2 består av en allmenn poliklinikk og en korttidspoliklinikk.

Utreder og behandler personer over 18 år med moderate til alvorlige psykiske lidelser. For å få tilbud må fastlege eller psykolog sende henvisning. Henvisninger prioriteres i henhold til lov om pasientrettigheter. Et tilbud ved poliklinikken er avhengig av hvor omfattende lidelsen er, funksjonsfall og om man forventer nytte av behandlingen. Poliklinikken tilbyr utredning av om det foreligger psykisk lidelse, og tidsavgrenset behandling i form av individuelle samtaler, grupper, eller kurs. Noen av våre pasienter vil også trenge medikamentell behandling.


Behandlingstilbud til pasienter med sliter med angst, depresjon eller andre typer moderate psykiske vansker som vil kunne nyttiggjøre seg av et kortvarig, avgrenset terapiforløp på inntil ti behandlingstimer. Pasientene ved Kortidspoliklinikken gis tilbud om ukentlig terapitimer i perioden hvor de går i behandling, og behandlingen er derfor vanligvis mer intensiv enn det som er vanlig i ordinær behandling.

Behandlingen ved Kortidspoliklinikken er basert på kognitiv terapi, som er en godt dokumentert terapiform ved psykiske helseproblemer og stressbelastninger. Behandlingen tar form av et aktivt samarbeid mellom pasienten og terapeuten, hovedsakelig rettet inn mot hvordan problemene fremtrer i pasientens hverdag her og nå. Pasientens opplevelse av situasjonen og pasientens behov står i sentrum. Det er tre sentrale mål for behandlingen: Få kontroll over problemer, forstå hva som har bidratt til å opprettholde dem, og finne metoder som kan brukes for å forebygge nye problemer.

Vi legger vekt på mestring av depressive plager, angstplager eller andre typer livskriser. Felles for alle disse problemstillingene er at det påvirker hvordan vi fungerer i dagliglivet. For de pasientene som er i jobb eller utdanning vil det derfor ofte være naturlig at jobb/utdanning blir et viktig tema i terapitimene. For den som er sykmeldt vil muligheten for en gradvis retur til arbeid være et viktig tema.


Sentrale elementer i behandlingen

  • God informasjon om angst og depresjon, og normalisering av reaksjoner og følelser.
  • Innsikt i sammenhengen mellom tenkning, følelser og handlinger, med vekt på å endre hemmende og uhensiktsmessige tanke- og handlingsmønstre.
  • Tiltak for å begrense tiden som brukes til energitappende bekymring, grubling og selvkritikk.
  • Bevisstgjøring av ressurser og problemer i jobbsituasjonen, og hjelp til å holde seg i jobb eller komme tilbake til jobb.
  • Ved behov kunne trene på gode måter å kommunisere på, både på jobb og i privatlivet, og å styrke evnen til problemløsing.
  • Finne frem til aktiviteter som gir økt opplevelse av mestring og tilfredsstillelse.
  • Vekt på struktur og døgnrytme i hverdagen.
  • Råd om håndtering av søvnproblemer.
  • Forebygging av tilbakefall.

Fokus på pasientens ressurser

Ved Korttidpoliklinikken har vi som mål at pasienten skal kjenne seg respektert og ivaretatt, og kunne medvirke aktivt i sin egen behandling. Søkelyset rettes derfor også mot pasientens sterke sider og egenskaper, og ressurser og muligheter. Behandlingen fordrer at man er villig til å jobbe aktivt med temaene i terapien både i samtalene og mellom timene.Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg C, resepsjonen

Solli DPS

Osvegen 15

5228 Nesttun