Pasientjournal

Pasienter har hatt rett til innsyn i egen journal siden 1977. Siden 2016 har alle pasienter over 16 år i Helse Vest hatt tilgang til egen sykehusjournal på nett uten å måtte kontakte sykehuset først. Alle kan nå logge inn å få tilgang til journal, oversikt over timene sine og forespørsel som gjelder innsyn, retting, sletting eller sperring av journal med mer.

​Les mer om rett til innsyn i egen pasientjournal

Alle pasienter skal være trygge på at pasientinformasjonen deres blir håndtert på en god måte, og de skal oppleve å ha kontroll over sine egne personopplysninger. Å legge tilgangsloggen på nett er enda et viktig skritt i retning Pasientens helsetjeneste.

Det kan være mange grunner til at en ansatt trenger tilgang til journaler. Det kan være for å booke om timer, endre på rom eller leger, legge til prøvesvar som akkurat er kommet inn eller rette opp feil.
Det er også IT-arbeidere som er inne i journaler i forbindelse med vedlikehold på det elektroniske pasientjournalsystemet eller som brukerstøtte for helsepersonell.
I slike tilfelle vil ofte journalen være åpnet uten at noen av journaldokumentene er åpnet. 

Alle ansatte skal ha en grunn for å åpne pasientjournalen din. Den grunnen vil stå under «Begrunnelse for innsyn» helt til høgre i Tilgangsloggen.
Etter Personopplysningslova (§18) kan du kreve en forklaring på hvorfor det er gjort oppslag i journalen din. Generelle spørsmål om tilgangslogg kan du ta på telefon, men har du spørsmål om et spesifikt oppslag, må du fylle ut et skjema og sende til sykehuset per brev. Dette kan gjøres elektronisk på helsenorge.no.

Det er flere måter å få se pasientjournalen din på, og hva du kan få se er avhengig av hvor du har fått behandling, hvordan du ber om innsyn, og hvordan det du har bedt om blir levert til deg.

Dette er mulighetene du har for å be om innsyn i pasientjournalen og innsynsloggen: 

  • Tjenesten på Helsenorge: Du får innsyn med én gang, men det er ikke alle dokumenter som kan vises elektronisk.
  • Fylle ut elektronisk skjema: Ønsket om innsyn sendes med én gang, men dokumentene sendes til deg i posten, så dette tar noe lenger tid. Til gjengjeld kan du på denne måten få se noen dokumenter som ikke kan vises i den digitale løsningen.
  • Skrive ut og sende inn PDF-skjema: Du må selv skrive ut og postlegge skjemaet, og dokumentene sendes tilbake til deg i posten. Dette tar lengst tid, men også på denne måten kan du se enkelte dokumenter som ikke kan vises digitalt.

Det kan være flere grunner til at ikke alle opplysningene er digitalt tilgjengelig for deg:

  • Dokumentet er i et format vi ikke kan vise. Dette gjelder blant annet røntgenbilder, enkelte prøvesvar, og journal fra fødsel.
  • Dokumentet er ikke godkjent (signert) av behandler.
  • Behandler har ikke godkjent journalnotatet fordi hun eller han venter på prøvesvar, eller ønsker å snakke med deg om det som står der.
  • Noen dokumenter som av juridiske eller faglige grunner ikke kan vises, som for eksempel resultater fra psykologiske tester eller rettspsykiatriske dokumenter.
  • Enkelte opplysninger kan du være nektet innsyn i av lege eller behandler.
  • Du vil heller ikke finne journal fra fastlege, tannlege eller andre behandlere.

Bare journaldokumenter godkjent etter en bestemt dato er tilgjengelige på nett. Disse datoene er satt fordi den nye løsningen krever at behandlere tar stilling til om pasienten skal få innsyn i dokumentene eller ikke, allerede i det de skriver journaldokumentet. Tidligere kunne de vente med denne vurderingen til de eventuelt fikk en forespørsel om innsyn i journal. 

Enkelte journaldokumenter kan ikke vises i helsenorge-appen for Android. Du kan se dem ved å åpne helsenorge.no i en nettleser på mobil eller PC.

I helt spesielle tilfeller kan helsepersonell nekte deg innsyn i hele eller deler av journalen. Du kan klage på denne avgjørelsen til Fylkesmannen. Mer informasjon finner du i pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1

På helsenorge.no kan få digital tilgang til tilgangsloggen som viser hvem som har gjort oppslag i pasientjournalen din. Det kan være både administrative og helsemessige grunner til at ansatte gjør oppslag i en pasientjournal. Alle oppslag blir registrert i loggen.

Selv om en ansatt har arbeidet i journalen din, betyr ikke det nødvendigvis at den ansatte har åpnet noen dokumenter i den. Dersom den ansatte har åpnet dokumenter, kan du se hvilke dokumenter som er åpnet.
I tilgangsloggen finner du også lenke til det aktuelle dokumentet oppslaget gjelder. 

Du kan også få tilsendt loggen på papir.

Dersom du har spørsmål, eller ønsker å melde om innsyn du mener kan være urettmessige, må du kontakte Solli DPS.

Tilgang til journalen blir gitt gjennom sikker pålogging via den nasjonale helseportalen helsenorge.no. Journalen din vil kun vises når du har logget deg inn. Systemet lager ingen kopi. Så lenge du ikke logger deg inn, finnes det heller ingen elektronisk journal på internett.

Foreldre og foresatte kan se journalen til egne barn under 12 år. 

Det er frivillig å benytte seg av digitalt innsyn i pasientjournal og logg. Hvis du ikke ønsker å ta i bruk den digitale tjenesten, kan du fortsatt be om å få det tilsendt i posten. 

Pasientjournal

Det er to måter du kan bruke for å kopi av dine journaldokumenter på papir:

 
Logg

For å få tilsendt innsynsloggen i posten bruker du ett av følgende to skjema: 


Hvis du har spørsmål om oppslagene som er gjort, bruker du ett av følgende to skjema: 

Feil kan forekomme

Pasientjournalen din består av mange ulike typer dokumenter. Noen av disse er skannet inn manuelt. Det betyr at vi aldri vil kunne sikre oss helt mot at det skjer feil. Av personvernhensyn må du selv melde fra om at det er feil i din journal. 

Hvis du ser andre personers opplysninger

Hvis du oppdager dokumenter som tilhører andre i din journal, må du straks ta kontakt med sykehuset pr. telefon, slik at feilen kan rettes opp så raskt som mulig.

Melde fra om andre feil

Hvis du vil melde fra om andre feil i journalen, og rette eller slette dem, bruker du dette skjemaet:

For at sykehuset skal kunne sjekke konkrete tilfeller i journalen, må henvendelsen være skriftlig.Logg på Min helse på helsenorge.no

Sist oppdatert 26.08.2022