Diagnose

Depresjon

Depresjon kjennetegnes av en vedvarende følelse av nedstemthet og mangel på glede. Når depressive symptomer varer i flere uker og i betydelig grad går ut over evnen til å fungere i dagliglivet og i arbeid, kan man ha behov for profesjonell hjelp. Solli DPS har ulike behandlingstilbud mot depresjon.

Depresjon er en psykisk lidelse som påvirker humør, følelser og atferd. De vanligste symptomene er nedsatt stemningsleie, redusert energinivå og svekket evne til å kjenne glede.

De fleste har dager eller perioder der man kjenner seg mer nedstemt og sliten enn ellers. Disse følelsene og tankene går ofte over av seg selv, gjerne ved hjelp av støtte fra venner og familie eller ved at man får tatt tak i problemer eller vanskeligheter. Noen ganger vil imidlertid symptomene vedvare over lengre tid og forandre seg lite fra dag til dag og i ulike situasjoner. 

Tanker: Pessimistiske og selvkritiske tanker. Vansker med å konsentrere seg og kan ha problemer med å huske oppgaver eller hverdagslige gjøremål. Tankene viser seg ofte som grubling over ting som har skjedd eller bekymring for ting som skal skje. 

Følelser: Nedstemthet, skyldfølelse, redusert eller manglende evne til å glede seg og lite interesse for å aktiviteter eller daglige gjøremål. 

Kropp: Redusert energi, nedsatt matlyst og søvnvansker. 

Atferd: Redusert aktivitetsnivå og tendens til å være mer passiv. Det er tungt å komme i gang med aktiviteter og en trekker seg ofte mer unna sosiale situasjoner. 


Mer om depresjon 

Ved depresjon vil typisk det senkede stemningsleiet forandre seg lite fra dag til dag og variere i liten grad med omstendighetene. Depresjon klassifiseres som mild, moderat eller alvorlig avhengig av symptomtrykk og hvor mye symptomene påvirker evnen til å fungere i dagliglivet. Depresjon av mild grad vil ofte bli bedre av seg selv og ikke kreve behandling i spesialisthelsetjenesten. Ved depresjon i moderat til alvorlig grad vil symptomene være så sterke og vedvarende at man har problemer med å fungere i hverdagslivet, og det vil være nødvendig å søke hjelp.

Hvorfor blir man deprimert? 

Det er ulike grunner til at man kan bli deprimert. Det kan handle om at en over en periode har opplevd mye stress, belastninger eller store endringer som har krevd mer enn man klarer å mestre. Tidligere vanskelige erfaringer i livet kan gjøre slike perioder tyngre og være en medvirkende faktor til depresjon. Noen ganger kan også depresjon skyldes fysisk sykdom eller bivirkninger av medisiner. 

Om behandling 

I behandling vil man forsøke å øke aktivitetsnivå og mestring i tillegg til å ha samtaler omkring tidligere eller nåværende vanskelige opplevelser i livet. Det er også vanlig å jobbe med og endre negative tankemønstre eller følelser. Informasjon til og involvering av pårørende vil være aktuelt for noen.

Les mer om depresjon på Helsenorge.no: Depresjon hos voksne

Utredning

Før vi kan gå i gang med behandling, må vi være sikre på at vi forstår utfordringene dine. Alle pasientforløp starter derfor med en utredningsfase, hvor vi sammen med deg utforsker hvordan vi best kan hjelpe. Den første delen av kartleggingen kalles basiskartlegging, og går vanligvis over to timer. Behandleren stiller spørsmål om ulike psykiske utfordringer, om hva du strever med og hvordan dette påvirker deg og hvordan du har det med jobb eller skole, eller sammen med andre.  

I allmennpoliklinisk behandling gjennomfører vi kartlegginger gjennom hele behandlingsforløpet (LOVePROM). LOVePROM innebærer at man blir bedt om å besvare spørreskjema ved oppstart av utredning, oppstart av behandling,  avslutning av behandling, og regelmessig gjennom hele behandlingsforløpet. Du får påminnelse på sms med lenke til elektronisk kartlegging, som besvares før oppmøte til timeavtale. Svarene dine drøftes sammen med behandler, og brukes til å forbedre og justere behandlingen underveis. Les mer om LOVePROM på solli.no/kartlegging 

Basert på utredningen vil behandleren og et utredningsteam beslutte hvilken diagnose som settes, og ha dette som utgangspunkt for den videre behandlingen ved DPS-et. For noen vil utredningen føre frem til en vurdering av at man ikke har rett på behandling i spesialisthelsetjenesten, og man vil da få råd om hvilke andre tilbud man kan kontakte, for eksempel i kommunen. For noen pasienter vil det være nødvendig med utvidet utredning, hvor man sammen med behandler i poliklinikken går mer grundig gjennom konkrete psykiske utfordringer.

Behandling

Etter utredning vil behandler og pasient lage en behandlingsplan. Ved Solli DPS tilbys individuell samtaleterapi, gruppebehandling, veiledet internettbehandling og medikamentell behandling mot depresjon. 

Mye av den samme informasjonen og mestringsstrategiene som brukes i behandling, kan du også få tilgang til gjennom flere gratis selvhjelpsressurser. Ved å benytte disse kan du komme raskere i gang med behandlingen, og være bedre forberedt til timene.Veiledet behandling på nett har vist seg å for mange å kunne ha like god effekt som vanlige samtaler. Man kan da arbeide med behandling i sitt eget tempo og er ikke avhengig av å komme til timer på DPS-et.

Veiledet internettbehandling

Kognitiv atferdsterapi er en godt dokumentert metode for å behandle depresjon. I behandlingen jobber man med å: 

 • Fylle hverdagen med meningsfylt aktivitet.
 • Finne ut hvordan man kan løse problemer framfor å gruble.
 • Undersøke forbindelsen mellom tanker, handlinger og følelser, og hvordan dette har sammenheng med hvordan man har det.
Målet er å snu negative tankemønstre. Ved å fortsette å bruke mestringsstrategiene fra behandlingen kan man forebygge nye depressive episoder.

Der man i kognitiv atferdsterapi (se over) jobber med innholdet i de vanskelige tankene man har, vil man i metakognitiv terapi jobbe med å redusere selve grubleprosessen. I denne metoden jobber man aktivt sammen med sin behandler, både i timene og med hjemmeoppgaver mellom timene. Gjennom metoden får man nye strategier og verktøy for å håndtere depressiv grubling.

Det er godt dokumentert at regelmessig fysisk trening har god effekt ved depresjon. Solli DPS har lang erfaring og god kompetanse på å tilby fysisk trening som del av behandlingstilbudet ved depresjon. 

Les mer om bruk av fysisk trening ved psykisk lidelse her: Fysisk trening ved psykiske lidelser

Les mer om fysisk trening i gruppe her: Fysisk trening i gruppe

Depresjon kan behandles med medikamenter, som oftest i kombinasjon med samtaleterapi. Medikamentell behandling kan gjøres av fastlegen eller av en lege/ psykiater ved Solli.

Ved alvorlige depresjoner kan man ha behov for innleggelse ved døgnavdeling. Under innleggelse vil en ha mål om å skape god struktur i hverdagen med fokus på søvn, aktivitet, sosial støtte og kosthold. 

Les mer om døgnbehandling ved Solli her: Døgnbehandling

Ved elektrokonvulsiv får hjernen svake, korte strømstøt. Dette har vist seg å lette depresjon for en del pasienter. Det er særlig ved alvorlige depresjoner som er vanskelig å behandle på andre måter at man vurderer ECT. 

Les mer om ECT her: Elektrokonvulsiv terapi


Oppfølging

Etter behandlingen er det viktig å fortsette å jobbe videre med det som har vært fokus i terapien, og man vil også lage en plan for å forebygge nye episoder med depresjon. Oppfølging videre av medikamentell behandling vil skje hos fastlege.  
For noen kan det også være andre hjelpetilbud som kan være aktuelle etter endt behandling, for eksempel i kommunen.

Kontakt

Poliklinikk

Kontakt Poliklinikk

Oppmøtested

Adresse: Osvegen 15, 5228 Nesttun

Man møter i hovedresepsjonen ved Inngang bygg C

Her finner du mer informasjon om hvordan du finner frem, parkering og lignende: Praktisk informasjon - Solli Distriktspsykiatriske Senter

Besøkstider

 • I dag 07:30 - 15:00
 • Mandag 07:30 - 15:00
 • Tirsdag 07:30 - 15:00
 • Onsdag 07:30 - 15:00
 • Torsdag 07:30 - 15:00
 • Fredag 07:30 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT