Diagnose

IMR-gruppe (Ilness Management and Recovery)

Solli DPS tilbyr IMR-gruppe, hvilket er et behandlingstilbud til pasienter med alvorlig psykisk lidelse, primært de med psykose- og ruslidelser.

IMR er en manualbasert behandlingsform som ved Solli DPS gis i gruppe. Behandlingen retter seg primært mot pasienter med psykose- og ruslidelser.  

I behandlingen får pasientene kunnskap og ferdigheter til å mestre sin psykiske lidelse. Et sentralt element er å fremme pasientenes egne mestringsstrategier og tilfriskning, og gi opplæring i kunnskapsbaserte mestringsstrategier. Programmet skal gi håp, økt livskvalitet og bedre fungering i hverdagen gjennom læring av metoder for å redusere tilbakefall.

Utredning

Før oppstart vil hver pasient ha en samtale med gruppeleder for å avklare gjensidige forventninger.  

Det brukes et spørreskjema før, under og ved avslutning av behandlingen for å evaluere behandlingen for den enkelte pasient. Tilsvarende skjema fylles ut av terapeut.
Behandling

IMR følger en manual med 11 moduler. Temaene i de ulike modulene er tilfriskning, fakta om psykiske lidelser og ruslidelser, stressmestring, sosial støtte, medisinbruk, mestring av symptomer, livsstil, tilbakefallsforebygging og å få hjelp til pasientens behov i helsetjenesten.  

Pasientene får undervisningsmateriale som brukes gjennom behandlingen, og hjelp til å identifisere og nå sine personlige tilfriskningsmål.  

Det legges opp til aktiv trening på ferdigheter i og mellom timene. Det er ønskelig at pårørende blir involvert for å øke deres forståelse og støtte.  

Behandlingen avholdes som kurs med inntil åtte pasienter. Varigheten av behandlingen er 10-12 måneder med ukentlige samlinger. Alle pasienter har i tillegg en individualterapeut.

Oppfølging

Når behandlingen er ferdig er det viktig at man fortsetter å jobbe med verktøyene fra kurset. Det vil være nyttig å bruke deltakermateriellet fra kurset som kan fungere som oppslagsverk for videre arbeid med egen tilfriskning.