Diagnose

Personlighetsforstyrrelser

Å ha en personlighetsforstyrrelse innebærer ofte at man har vansker med hvordan man forholder seg til seg selv og andre, og ellers i livet. Solli DPS tilbyr behandling for personlighetsforstyrrelser.
Personlighetsforstyrrelse handler om at man har flere personlighetstrekk som skaper vansker i relasjoner og som for mange fører til dårligere livskvalitet. Når man har en personlighetsforstyrrelse vil man ha en væremåte ovenfor seg selv og andre som er vedvarende lite fleksibel på tvers av ulike type situasjoner. Det finnes ulike typer personlighetsforstyrrelser. Noen av de vanligste er unnvikende personlighetsforstyrrelse og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.

Personligheten vår kan sies å være vår typiske måte å tenke, føle og handle på. Vi har alle personlighetstrekk som er nyttige til å mestre situasjonene vi møter. Samtidig har vi alle også trekk som skaper utfordringer for oss og andre. Når disse utfordrende personlighetstrekkene er så store eller dominerende, at de skaper problemer som går utover livskvalitet, relasjoner og fungering i hverdagen, kan det være snakk om en personlighetsforstyrrelse.

Årsaken til at man utvikler en personlighetsforstyrrelse er sammensatt, og handler som regel om et samspill mellom medfødte temperamentsfaktorer (sårbarhet), og livserfaringer (stress). En del personer som har en personlighetsforstyrrelse kan fortelle om en vanskelig oppvekst eller om vonde hendelser som vold eller overgrep, men ikke alle med en slik diagnose har hatt slike opplevelser.

Personlighetstrekk er nokså stabile, og det kreves ofte en betydelig innsats over tid for å gjøre større endringer. Det eksisterer ulike behandlingstilbud for personlighetsforstyrrelser, både individuell- og gruppeterapi.

Les mer om personlighetsforstyrrelser på Helsenorge.no: Personlighetsforstyrrelser

Fastlegen kan henvise pasienter til spesialisthelsetjenesten for utredning av personlighetsforstyrrelse, men man kan også bli henvist av privatpraktiserende psykologer eller psykiatere, legevakt eller andre avdelinger i spesialisthelsetjenesten.       


Henvisningen bør inneholde:

 • Beskrivelse av tidligere psykisk helse
 • Tidligere utredning og behandling
 • Aktuelle symptomer og situasjon her og nå
 • Informasjon om fungering
 • Informasjon om rusbruk
 • Omsorg for barn
 • Blodprøver for å utelukke somatiske tilstander

Utredning

Før vi kan gå i gang med behandling, må vi være sikre på at vi forstår utfordringene dine. Alle pasientforløp starter derfor med en utredningsfase, hvor vi sammen med deg utforsker hvordan vi best kan hjelpe. Den første delen av kartleggingen kalles basiskartlegging, og går vanligvis over to timer. Behandleren stiller spørsmål om ulike psykiske utfordringer, om hva du strever med og hvordan dette påvirker deg og hvordan du har det med jobb eller skole, eller sammen med andre.  

I allmennpoliklinisk behandling gjennomfører vi kartlegginger gjennom hele behandlingsforløpet (LOVePROM). LOVePROM innebærer at man blir bedt om å besvare spørreskjema ved oppstart av utredning, oppstart av behandling,  avslutning av behandling, og regelmessig gjennom hele behandlingsforløpet. Du får påminnelse på sms med lenke til elektronisk kartlegging, som besvares før oppmøte til timeavtale. Svarene dine drøftes sammen med behandler, og brukes til å forbedre og justere behandlingen underveis. Les mer om LOVePROM på solli.no/kartlegging 

Basert på utredningen vil behandleren og et utredningsteam beslutte hvilken diagnose som settes, og ha dette som utgangspunkt for den videre behandlingen ved DPS-et. For noen vil utredningen føre frem til en vurdering av at man ikke har rett på behandling i spesialisthelsetjenesten, og man vil da få råd om hvilke andre tilbud man kan kontakte, for eksempel i kommunen. For noen pasienter vil det være nødvendig med utvidet utredning, hvor man sammen med behandler i poliklinikken går mer grundig gjennom konkrete psykiske utfordringer.

Behandling

Ved Solli DPS tilbys en behandlingsform for personlighetsforstyrrelser som kalles mentaliseringsbasert terapi (MBT). Mentalisering handler om evnen til å forstå sine egne og andres indre opplevelser. Ved en personlighetsforstyrrelse er denne evnen ofte nedsatt, og mange vil derfor oppleve å få det bedre ved å trene opp mentaliseringsevnen.

Behandlingen fokuserer på at pasienten reflekterer rundt og prøver å forstå egen og andres indre opplevelse i mellommenneskelige situasjoner, og blant annet får økt forståelse av seg selv og hvordan ens måte å handle på påvirker andre mennesker.

Behandlingen består først av en psykoedukativ gruppe, som er et tilbud med fokus på å lære om hva mentalisering er, og om hva som påvirker svikt i denne evnen. Mange pasienter opplever å få et så godt utbytte av dette tilbudet at de ikke har behov for videre behandling. 

For noen pasienter vil det være behov for videre behandling etter fullført psykoedukativ gruppe. Solli DPS har da et tilbud med kombinert gruppebehandling og individuell behandling. Denne behandlingen varer i 1,5 til 2 år. Målet med denne behandlingen er å øve på ferdigheter for å forstå seg selv og andre på en ny måte sammen med andre gruppedeltakere og terapeuter. 

Solli DPS tilbyr også gruppebehandling for personer med lettere til moderate personlighetsproblemer. I dette tilbudet er fokus på bevisstgjøring og endring av problematiske mønstre man har i relasjon til andre.
 

Oppfølging

Etter endt behandling er det viktig å fortsette å bruke det man har erfart og lært underveis i behandlingen. Det er viktig å fortsette med å utfordre egne mønstre som gir plass til nye, gode erfaringer sammen med andre. 

Noen kjenner behov for støttesamtaler som hjelper dem med å reflektere rundt små og større utfordringer i hverdagen, og kan få denne type hjelp gjennom den kommunale oppfølgingstjenesten eller fastlegen.Kontakt

Poliklinikk

Kontakt Poliklinikk

Oppmøtested

Adresse: Osvegen 15, 5228 Nesttun

Man møter i hovedresepsjonen ved Inngang bygg C

Her finner du mer informasjon om hvordan du finner frem, parkering og lignende: Praktisk informasjon - Solli Distriktspsykiatriske Senter

Besøkstider

 • I dag 07:30 - 15:00
 • Mandag 07:30 - 15:00
 • Tirsdag 07:30 - 15:00
 • Onsdag 07:30 - 15:00
 • Torsdag 07:30 - 15:00
 • Fredag 07:30 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT