Diagnose

Psykoselidelser

Psykoselidelser er en gruppe sammensatte og alvorlige psykiske lidelser som kan oppstå ved ulike psykiske og somatiske tilstander. Noen opplever psykose som en langvarig tilstand, mens andre opplever en enkelt psykotisk episode. Fordi opplevelsene ved psykoselidelser er så varierende, er det viktig at behandlingen er individuelt tilpasset.
Psykoselidelser er en gruppe psykiske lidelser som handler om at man opplever å ha en forstyrret virkelighetsoppfatning eller tilstand av forvirring, med hallusinasjoner og/eller vrangforestillinger.

I tillegg er det vanlig med symptomer som følelsesmessig avflatning, tilbaketrekning fra omgivelsene, angst, depresjon og nedsatt evne til å lære, huske og planlegge.  
For noen vil ikke denne typen symptomer medføre plager, eller det vil variere hvor plaget man er. For en del vil likevel det å ha denne typen opplevelser og symptomer være så vanskelig at det er nødvendig med behandling. Det er viktig å komme tidlig til behandling, da forskning viser at dette forebygger nye episoder med psykose og bidrar til at man lettere blir frisk og holder seg frisk.

Det å oppleve psykose er for mange forbundet med betydelig lidelse, og en påkjenning for både en selv og pårørende.

Behandling for psykose består som regel av flere ulike elementer. Det er vanlig med både psykologisk behandling, medikamentell behandling og tiltak som fysisk trening, musikkterapi og sosionomtjeneste. Det er viktig at man som pasient opplever å selv få delta i utarbeiding av behandlingen og hvilke tiltak som er nødvendige og riktige. Her vil det for mange også være nyttig om pårørende får delta, da involvering av pårørende kan være med å redusere risiko for tilbakefall og gi økt opplevelse av mestring og tilfredshet.

Les mer om psykose på Helsenorge.no: Psykose

Henvisende instans bør gjennomføre en kartlegging som inkluderer punktene i sjekklisten nedenfor før henvisning sendes. Pasienten bør få kopi av henvisningen.          

Aktuell problemstilling

 • Pasientens opplevelse av egen situasjon og ønske om hjelp
 • Mulige utløsende årsaker til problemene, som for eksempel belastende livshendelser
 • Tidligere behandlingserfaring og effekt av dette
 • Symptomutvikling og funksjonsnivå
 • Iverksatt behandling og effekt av denne
 • Pasientens ressurser
 • Rusmiddelbruk
 • Psykiatrisk status inkludert risikofaktorer for selvskading/selvmord 
 • Somatisk status
 • Tilleggsundersøkelser med eventuelle funn

Familie/sosialt

 • Familiesituasjon
 • Barn som pårørende eller mindreårige søsken
 • Arbeid/skole
 • Tolkebehov og hvilke språk dette gjelder 

Tidligere sykdommer

 • Tidligere psykiske problemer eller lidelser
 • Tidligere og nåværende somatiske sykdommer av betydning

Forventet utredning/behandling 

 • Begrunnelse for henvisningen og forventet nytte av utredning/behandling

Relatert helsepersonell 

 • Nåværende tilbud fra andre tjenestesteder

Legemidler 

 • Legemidler i bruk (LIB), og relevante tidligere legemiddelbruk

Kritisk informasjon som allergi og eventuell smitterisiko

Utredning

Ved mistanke om psykoseutvikling og ved psykoselidelser er det nødvendig med en bred utredning. Det er viktig at pasienten opplever å ha en god relasjon til sin behandler for å gjennomføre utredningen. Sammen med behandler tar man en gjennomgang av sykehistorie og andre relevante forhold for å få opplysninger som er viktige om pasienten og deres livssituasjon. I denne prosessen bør pårørende og andre (for eksempel fastlege) involveres. Det er også vanlig å bruke strukturerte intervjuer og spørreskjemaer for å vurdere symptomer og funksjonsnivå. I tillegg er det vanlig å gjøre somatiske undersøkelser, ta blodprøver og eventuelt MR av hjernen. For noen er det også nødvendig å gjøre en kartlegging av kognitiv fungering og eventuelt nevropsykologisk testing.

En del pasienter med psykoselidelse har samtidig rusmiddelbruk som kan være med på å påvirke psykoseutviklingen. Derfor er det viktig at dette også kartlegges i utredningen.

Behandling

Behandling for psykoselidelse skal være en individuelt tilpasset kombinasjon av ulike behandlingstiltak. Dette vil variere ut ifra sykdomsfase, alvorlighetsgrad, sosial situasjon og andre individuelle forhold. Behandlingen skal evalueres og tilpasses etter hvert som sykdomsbildet endres.

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) står for fleksibel aktivt oppsøkende behandling der du bor og oppholder deg. Behandlingen er et tilbud til deg som har alvorlig psykisk lidelse og/eller rusmiddelproblemer, og som trenger hjelp på flere områder i livet. 

FACT (fleksibel aktiv oppsøkende behandling) - Solli Distriktspsykiatriske Senter

Solli DPS tilbyr IMR-gruppe, hvilket er et behandlingstilbud til pasienter med alvorlig psykisk lidelse, primært de med psykose- og ruslidelser.

IMR-gruppe (Ilness Management and Recovery) - Solli Distriktspsykiatriske Senter

For personer med psykoselidelse vil medisiner kunne være en sentral del av behandlingen. Hvilken type medikamentell behandling man skal ha vurderes av lege.

Musikkterapi innebærer at du sammen med en musikkterapeut utforsker de muligheter musikken gir til å arbeide med utfordringer på en god måte.

Musikkterapi - Solli Distriktspsykiatriske Senter

Fysisk trening innebærer regelmessig og strukturert styrke- og utholdenhetstrening, med intensitetsnivå og belastning som er tilpasset din fysiske form og hvilken trening du liker:
Fysisk trening ved psykiske lidelser - Solli Distriktspsykiatriske Senter

Treningsgruppe ved Solli DPS er et tilbud for alle pasienter der fysisk aktivitet anses som en hensiktsmessig del av behandlingsforløpet: 
Fysisk trening - gruppetilbud - Solli Distriktspsykiatriske Senter

Ved Solli DPS gjennomføres nå en pilotstudie av et kombinert styrke- og utholdenhetsprogram i gruppe for pasienter med psykoselidelse:
Trening for personer med psykoselidelse (TREPP) - Solli Distriktspsykiatriske Senter

Sosionomtjeneste er en del av det tverrfaglige tilbudet ved Solli DPS. Sosionomen gir hjelp og støtte til pasienter og pårørende for å forebygge og redusere psykososiale utfordringer som kan hindre tilfriskning, samt styrke pasientens mestringsevne og livskvalitet ved sykdom. 

Sosionomtjeneste - Solli Distriktspsykiatriske Senter

Pårørende er en viktig ressurs i behandling og omsorg for sine nære. De har kunnskap om den syke og om vedkommende sine ulike livssituasjoner og utfordringer, og vil kunne bidra med viktig informasjon i kartleggingsfasen. I tillegg kan pårørende selv oppleve emosjonell belastning i forbindelse med sine næres sykdom, og ha behov for oppfølging.

Familie- og nettverksarbeid - Solli Distriktspsykiatriske Senter

I mer alvorlige faser av sykdomsforløpet, der pasienten strever med å ta vare på seg selv eller kan utgjøre en fare for seg selv eller andre, vil det kunne være nødvendig med innleggelse for å ivareta behandlingen. Dette vurderes individuelt.

Døgnbehandling - Solli Distriktspsykiatriske Senter

Oppfølging

Det er store individuelle forskjeller i hvilken oppfølging som er nødvendig etter behandling for psykose. Noen opplever en psykotisk episode som er forbigående, og der det er tilstrekkelig med oppfølging fra fastlege i etterkant. For andre vil forløpet være mer varig og varierende, og det vil være nødvendig med jevnlig kontakt med spesialisthelsetjenesten.

Kontakt

Poliklinikk

Kontakt Poliklinikk

Oppmøtested

Adresse: Osvegen 15, 5228 Nesttun

Man møter i hovedresepsjonen ved Inngang bygg C

Her finner du mer informasjon om hvordan du finner frem, parkering og lignende: Praktisk informasjon - Solli Distriktspsykiatriske Senter

Besøkstider

 • I dag 07:30 - 15:00
 • Mandag 07:30 - 15:00
 • Tirsdag 07:30 - 15:00
 • Onsdag 07:30 - 15:00
 • Torsdag 07:30 - 15:00
 • Fredag 07:30 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT