Diagnose

Sosial angst

Sosial angstlidelse handler om at man frykter eller unngår sosiale situasjoner fordi man er redd for hva andre skal tenke om en. Over tid kan angsten bli så stor at man ikke lengre klarer å leve livet slik man ønsker.

Sosial angst handler om frykten for at andre skal tenke negativt om deg. Det er vanlig å bekymre seg for hva som kan gå galt før sosiale situasjoner, og gruble i etterkant over alt man gjorde og sa som andre kunne ha oppfattet negativt. Personer med sosial angst er ofte redd for at de vil gjøre eller si noe som kan oppleves ydmykende eller pinlig, som for eksempel å rødme, svette og skjelve, eller fremstå engstelig, kjedelig, dum eller udugelig.

Ved en sosial angstlidelse unngår man sosiale sammenhenger. Ofte utvikles mestringsstrategier for å holde angsten borte i sosiale situasjoner som man ikke kan unngå. Det kan være å alltid ha med seg en trygg person, ha en vannflaske med seg, eller bruke alkohol eller beroligende medisiner. Unngåelsen og mestringsstrategiene gjør imidlertid at man bare blir mer fastlåst i angsten.

De fleste mennesker opplever sosial angst i større eller mindre grad. Den sosiale angsten trenger imidlertid bare behandles hvis angsten er så stor at det skaper problemer med å fungere i hverdagslivet. Det kan være at man slutter å delta i sosiale sammenhenger, at man bruker svært mye tid på å forberede eller analyse sosiale sammenkomster, eller at man blir avhengig av å gjøre ting på helt bestemte måter for å holde angsten borte.

Utredning

Før vi kan gå i gang med behandling, må vi være sikre på at vi forstår utfordringene dine. Alle pasientforløp starter derfor med en utredningsfase, hvor vi sammen med deg utforsker hvordan vi best kan hjelpe. Den første delen av kartleggingen kalles basiskartlegging, og går vanligvis over to timer. Behandleren stiller spørsmål om ulike psykiske utfordringer, om hva du strever med og hvordan dette påvirker deg og hvordan du har det med jobb eller skole, eller sammen med andre.  

I allmennpoliklinisk behandling gjennomfører vi kartlegginger gjennom hele behandlingsforløpet (LOVePROM). LOVePROM innebærer at man blir bedt om å besvare spørreskjema ved oppstart av utredning, oppstart av behandling,  avslutning av behandling, og regelmessig gjennom hele behandlingsforløpet. Du får påminnelse på sms med lenke til elektronisk kartlegging, som besvares før oppmøte til timeavtale. Svarene dine drøftes sammen med behandler, og brukes til å forbedre og justere behandlingen underveis. Les mer om LOVePROM på solli.no/kartlegging 

Basert på utredningen vil behandleren og et utredningsteam beslutte hvilken diagnose som settes, og ha dette som utgangspunkt for den videre behandlingen ved DPS-et. For noen vil utredningen føre frem til en vurdering av at man ikke har rett på behandling i spesialisthelsetjenesten, og man vil da få råd om hvilke andre tilbud man kan kontakte, for eksempel i kommunen. For noen pasienter vil det være nødvendig med utvidet utredning, hvor man sammen med behandler i poliklinikken går mer grundig gjennom konkrete psykiske utfordringer.

Behandling

Behandling av sosial angst foregår som regel med polikliniske timer der du arbeider aktivt sammen med din behandler. Som regel foregår behandlingen individuelt eller gjennom veiledet internettbehandling. Vanlige behandlingsmetoder sees i fanene under.

Mange vil kunne ha god nytte av å benytte selvhjelpsverktøy, enten for selv å bli bedre fra angsten, eller i ventetiden før oppstart av behandling.

Videobasert selvhjelp ved sosial angst | Norsk forening for kognitiv terapi

Anbefalt behandling for sosial angst er kognitiv atferdsterapi. I behandlingen trener man på å utsette seg for situasjoner der man kjenner på angst, for å erfare at det ikke er så farlig som man tror. Øvelsene gir innsikt i at angsten «sier» mye som ikke stemmer, og at det er fullt mulig å la angsten komme og gå uten å kontrollere eller redusere den. Dette gjør at man gradvis får mindre angst for angsten også utenom de sosiale situasjonene.

I behandlingen øver man også på å rette fokus utover istedenfor innover. I tillegg jobber man med de negative tankene som fører til at man får angst. Behandlingen skjer i trygge rammer, der man gradvis og systematisk øver på å møte sosiale situasjoner på en måte som over tid gir mindre angst.
Det er vanlig å få oppgaver som man arbeider med mellom timene hos behandler.

Sosial angst kan behandles gjennom veiledet internettbehandling. Dette er samme behandling som ved individualterapi, og oppnår samme gode resultater. Forskjellen er at du jobber mer selvstendig med å lære om angst og hva du selv kan gjøre for å behandle den. En behandler veileder deg over telefon eller video. Du treffer også behandleren til en vurderingstime før behandlingen starter.

Fordelen med veiledet internettbehandling er at du selv kan komme i gang raskt med behandlingen, og at du slipper å reise til DPS-et. For noen medfører dette at de slipper å ta fri fra jobb eller skole. Ulemper kan være at det krever en viss motivasjon og selvstendighet til å gjennomføre behandlingen.

Sosial angst - veiledet internettbehandling - Solli Distriktspsykiatriske Senter

For noen vil det ikke være tilstrekkelig med psykologisk behandling for sosial angst. Da er det mulig å prøve ut medikamentell behandling. 

Oppfølging

For at behandlingen skal gi god effekt, er det viktig å fortsette å trene på det man har lært i behandlingen. Noen vil da også oppleve økt effekt en stund etter behandlingen er avsluttet. For noen kan det også være andre hjelpetilbud som kan være aktuelle etter endt behandling, for eksempel i kommunen.