Tildeling fra Helsedirektoratet til videreutvikling av Simple

Solli DPS leder arbeidet med å utvikle et nasjonalt treningsprogram for selvmordsforebygging, og har fått tildelt midler fra Helsedirektoratet gjennom tilskuddsordningen «Nasjonale tiltak for forebygging av selvmord og selvskading.»

Publisert 14.03.2023
Sist oppdatert 15.03.2023
Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon

Helsedirektoratet har tildelt maksimalt beløp på 800 000,- for å videreutvikle Simple. Dette er en digital treningsplattform hvor helsepersonell over hele landet kan trene på problemstillinger rundt å møte mennesker med selvmordsproblematikk.

Innovasjonsprosjektet ledes av Solli DPS, er finansiert av Helse Vest, og har faglige bidrag fra en rekke samarbeidspartnere over hele landet.

Tildelingen fra Helsedirektoratet gjør det mulig å utvikle funksjonalitet for kompetansekartlegging både nasjonalt, og for den enkelte organisasjon, slik at opplæring av helsepersonell kan gjøres mer målrettet.

Helsedirektoratet skriver: «I vår vurdering har vi blant annet lagt vekt på tildelingskriterier, søknadens budsjett, forventet måloppnåelse og fremdriftsplan.

Simple ferdighetstrening er en digital treningsplattform der helsepersonell i kommunen og i spesialisthelsetjenesten kan øve på å løse ulike problemstillinger i selvmordsforebygging.

Simple vil være et supplement til selvmordsfeltet. Det er et verktøy for kunnskapsbygging utviklet for å tas i bruk av kommune og spesialisthelsetjeneste. Primærbrukerne er direkte involvert i utforming og utprøving av innhold. Tilsvarende digital treningsplattform for dette tema finnes ikke fra tidligere.

Delprosjektet det søkes om utvikler Simple med funksjonalitet for kompetansekartlegging, statistikk og rapportering på nasjonalt og organisasjonsnivå. Verktøyet er forankret i både de regionale helseforetakene og ved Regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS).

Verktøyet vil ligge åpent og tilgjengelig for alle å ta i bruk. Verktøyet bygger Helsedirektoratets normerende produkter, retningslinje for forebygging av selvmord i psykisk helsevern og veiledende materiell for kommune og vil kunne bidra i implementeringen av kunnskap i tjenestene.»

Målet er å forebygge og redusere omfanget av selvmord, selvmordsforsøk og selvskading, og bedre oppfølgingen til pårørende og til etterlatte etter selvmord.

 
Delmål
  • God oppfølging og ivaretakelse av mennesker som er i selvmordsrisiko, og/eller selvskader.
  • God oppfølging av pårørende til personer i selvmordsrisiko, etterlatte og andre berørte.
  • Økt kompetanse om forebygging av selvskading og selvmordsforsøk.
  • Utvikling av kunnskapsbaserte metodikk i det selvmordsforebyggende arbeidet.
 
Vi setter stor pris på tilliten, og ser frem til det videre arbeidet!