LOVePROM: pasientrapporterte data i behandling

På Solli DPS ønsker vi å gi best mulig behandling. Derfor innfører vi nå et elektronisk system for å innhente pasientenes opplevelse av hvordan de har det, og hvilken nytte behandlingen har for dem. Ved å bruke pasientrapporterte data kan vi gi et bedre og mer tilpasset behandlingstilbud til den enkelte pasient.

Publisert 28.11.2022
Sist oppdatert 13.12.2022
Behandler og pasient

​Pasientens perspektiv på behandling er viktig​

Nasjonale pasientforløp stiller krav til å evaluere symptomnivå, funksjonsnivå og livskvalitet regelmessig gjennom behandlingsforløpet ved hjelp av standardiserte kartleggingsverktøy (Helsedirektoratet). Å involvere pasienten i utforming og evaluering av behandlingen bidrar til økt tilfredshet med behandling, og er dessuten en viktig pasientrettighet (Lov om pasient- og brukerrettigheter §3-1). I dag medfører slik rapportering mye administrasjon og tid, og det er utfordrende å gjennomføre evalueringer systematisk.

Forskning har vist at effekten av psykoterapi blir bedre når man innhenter tilbakemeldinger fra pasienten underveis i forløpet (Shimokawa, Lambert, & Smart, 2010; Amble og kolleger, 2014). Pasient og behandler kan bruke tilbakemeldingene til å planlegge og evaluere behandlingen sammen. Slik blir pasientene involvert i egen behandling, mens behandlere får bedre grunnlag for å vurdere pasientenes tilstand og behov.

Et hjelpemiddel for å bruke pasientrapporterte data

LOVePROM (LOVisenberg electronic Patient Reported Outcome Measures) er en samling kartleggingsverktøy som sendes til pasienter ved oppstart, underveis og ved avslutning av behandling. Med LOVePROM automatiseres innhenting, tolkning og rapportering av kartleggingen. I systemet brukes en pakke med standardiserte spørreskjema, kalt Kjernebatteriet, som administreres gjennom nettklienten Checkware. Pasientene varsles med SMS når de skal besvare kartleggingsskjema, og logger på Checkware med PC, nettbrett eller mobiltelefon for å svare. Checkware lager automatisk en samlerapport med pasientens besvarelse. Samlerapporten gjøres tilgjengelig i pasientjournal, og kan gjennomgås av behandler og pasienten i fellesskap ved neste konsultasjon.

Ved å implementere LOVePROM slipper pasienter å bruke tid i behandlingssesjoner på å svare på spørreskjema, og behandlere slipper å bruke tid på administrativt arbeid. Slik gjør LOVePROM systematiske pasientrapporterte data enkelt å ta i bruk.

LOVePROM undersøker utfallsmål og erfaringsmål. Utfallsmål er mål på hvordan pasienten faktisk har det, og hva slags effekt de opplever at terapi har for deres psykiske helse, funksjonsnivå og livskvalitet. Erfaringsmål er mål på pasientens opplevelse og tilfredshet med behandlingen.

Kartleggingspakken i LOVePROM sikrer at Solli DPS ivaretar kravene i nasjonale pasientforløp. I tillegg kan vi levere direkte til det nye nasjonale kvalitetsregisteret for psykisk helsevern for voksne.​

datamaskin og mobil

LOVePROM på Solli DPS

I januar 2022 fikk Solli DPS innovasjonsmidler fra Helse Vest for å innføre LOVePROM. Psykolog Arne Garvik Janssen begynte som prosjektleder i 50% stilling i juni 2022. Prosjektet Implementering av LOVePROM skal gjennomføre implementering av LOVePROM på de to allmennpoliklinikkene på Solli DPS. Implementeringen vil bli gjennomført i løpet av vinteren 2023.

LOVePROM har sitt opphav fra Lovisenberg Diakonale Sykehus, og har allerede blitt implementert i de fleste helseforetakene i Helse Sør-Øst. I en evalueringsrapport av LOVePROM fra 2022 rapporteres det at mange klinikere og pasienter opplever at LOVePROM er hjelpsomt i behandling. I 2022 ble initiativtakeren bak LOVePROM tildelt Psykologprisen fra Norsk Psykologforening for sitt arbeid med LOVePROM (psykologforeningen.no). NPFs jury begrunnet prisen med at LOVePROM bidrar til “økt brukermedvirkning, økt kvalitet og mulighet for tjenesteforbedring i psykisk helsevern".

Nytte for pasient og befolkning​​​​

​​Vi håper LOVePROM kan bidra til at pasienter på Solli DPS får bedre behandling. Dette innebærer at de faktisk blir friskere, men også at de er tilfredse og blir involvert i egen behandling.

Systematiske tilbakemeldinger fra pasienter kan bli nyttig for behandleres læring og utvikling. Mer overordnet vil data som blir innhentet fra LOVePROM også bli brukt i lokale og nasjonale kvalitetsregister. Slik bidrar LOVePROM til kvalitetsarbeid, utvikling av tjenestetilbudet og praksisorientert forskning. I fremtiden kan det bidra til at Solli DPS og andre deler av psykisk helsevern er til større nytte for befolkningen.​

Dersom du har spørsmål om LOVePROM eller innføringsprosjektet, kontakt arne.garvik.janssen@solli.no.​