Personvernombudet på Solli DPS

Personvernombudet informerer og gir råd til virksomheten og ansatte om hvilke forpliktelser og rettigheter de har etter personvernregelverket.

I tillegg til å gi råd og informasjon, skal personvernombudet blant annet:

 • Kontrollere virksomheten sin etterlevelse av personvernregelverket.
 • Gi råd om vurdering av personvernkonsekvenser.
 • Samarbeide med, og være kontaktpunkt for Datatilsynet
 • Håndtere forespørsler fra, og bistå personer som er registrert i virksomheten.
 • Bidra til å sikre at virksomheten alltid har oversikt over behandlingen av personopplysninger.

Organisering og ansvar

Personvernombudet er organisatorisk tilknyttet HR-avdelingen ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. Stillingen rapporterer i utgangspunktet til HR-direktør. Etter avtale mellom De private ideelle stiftelsene i Helse-Vest, fungerer rollen som personvernombud for følgende virksomheter:

 • Solli DPS
 • Voss DPS
 • NKS Jæren DPS
 • Haugesund Revmatismesykehus
 • Haraldsplass Diakonal Stiftelse
 • Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS)
 • Betanien sykehus

Personvernombudet opptrer som en uavhengig rådgiver og kan ikke instrueres av ledelsen eller andre iht. utføring av sine oppgaver.

Det er alltid virksomheten som er ansvarlig for å sikre at personopplysninger som behandles i virksomheten behandles innenfor rammene av gjeldende lover og regler.

Kontaktinformasjon

Ved forespørsel som gjelder innsyn, retting, sletting eller sperring av journal vises det til egne nettsider om dette.   

Pasientjournal på nett

Ikke send sensitive eller fortrolige opplysninger per e-post.

Espen Garmannslund, personvernombud for Solli DPS, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Stiftelsen Diakonova Haraldsplass, Stift​elsen Betanien Bergen, Haugesund revmatismesykehus, NKS Jæren DPS og Voss DPS NKS

Tlf. 45 42 99 80

E-post: personvernombudet@haraldsplass.no

Ansatte i virksomhetene anmodes om å bruke e-postadresse fra arbeidsgiver i kontakt med personvernombudet, ikke privat e-post.

Postadresse

Solli DPS
Stab v/Personvernombudet
Osvegen 15
5228 Nesttun

Sist oppdatert 29.02.2024