plan forside

Utviklingsplan 2022 - 2035

Å utvikle pasientens helsetjeneste er det viktigste vi gjør. Det skal prege alle aktivitetene i sykehuset, enten det gjelder pasientbehandling, forsking, opplæring eller utdanning.

​​​

Våre fokusområder

  ​​​

  ​Hva bygger vi p​​​å?​

  Visjonen til Helse Vest RHF er å fremme helse, mestring og livskvalitet. Det er og utgangspunktet for den regionale strategien, Helse2035, som ble vedtatt i 2017.

  Helse2035 beskriver på et overordnet plan hvordan vi skal utvikle spesialisthelsetenestene på Vestlandet fram mot 2035. Formålet er å sikre god forståelse av utfordringer, muligheter og nødvendige prioriteringer i egne og eksterne fagmiljø. Strategien tar hensyn til de sentrale føringene, men den gir og en retning for hvordan vi skal løse samfunnsoppdraget og utvikle spesialisthelsetjenestene her på Vestlandet.  

  Helse2035 er temabasert, med fire strategisk valgte hovedtema: 

  • Pasienten sin helsetjeneste 
  • Et helsevesen 
  • Utvikling av helsetjenestene 
  • Medarbeideren, ledelse og organisasjon 

  Les mer om Helse2035 og tilhørende mål, tiltak og detaljer på Helse Vest sine nettsider​

  Nasjonal helse- og sjukehusplan (2020–2023) er et overordnet nasjonalt rammeverk for utviklingen av spesialisthelsetjenestene og samarbeidet med de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Hovedmålet med planen er å realisere pasienten sin helsetjeneste.

  Hovedmålet med planen er å realisere pasienten sin helsetjeneste. Planen gjelder for perioden 2020–2023, men viser òg retning for utviklingen ut over planperioden. I korte trekk handler planen om 

  • pasienten som aktiv deltaker 
  • helhetlige og sammenhengende tjenester 
  • at sårbare pasienter blir møtt med team 
  • sammenhengende akuttmedisinsk kjede 
  • spesialisthelsetjenester i hjemmet 
  • bruk av helsedata til det beste for fellesskapet 
  • livslang læring 
  • ledelse som bidrar til endring 
  • å lære av hverandre

  Les mer om Nasjonal helse- og sjukehusplan på helse- og omsorgsdepartementet sine  nettsider​.

  Solli DPS er eid av Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

  Stiftelsens tilstedeværelse i samfunnet og som eier er kun for å realisere Stiftelsens formål, og slik bidra til mangfold, kvalitet, utvikling, innovasjon og hjertevarme i ofte svært spesialiserte tjenester. 

  Stiftelsens visjon er «Kompetanse med hjertevarme», og stiftelsen er opptatt av hvordan Solli DPS forvalter det mandatet som ligger i å være en ideell aktør. 

  Viktige fokusområder for å realisere den ideelle merverdien kan blant annet være gjennom satsning på:

  • Kvalitetsutvikling 
  • Inkludering og mangfold 
  • Frivillighet
  • Arbeidsvilkår 
  • Innovasjon 
  • Bærekraft 

  Stiftelsens eiermelding kan lastes ned i sin helhet her.

  I vårt verdi-dokument sier vi tydelig at for å hjelpe best mulig er det viktig at arbeidet vårt er forankret i våre grunnverdier.
  Det er derfor avgjørende at våre strategiske satsninger og føringer er forankret i våre verdier; egenverdi, tillit, kunnskap og rettferdighet.

  Les mer om våre verdier her.

  Vårt hovedmål for perioden 2019 - 2022 er at vi skal gi god pasientbehandling. Det er en målsetning at tilbudet her innebærer en god og trygg behandling, og dette arbeidet skal videreutvikles i den kommende perioden.

  Les mer om hva vi mener med god pasientbehandling og hvilke satsninger som er gjort i perioden for å realisere dette her​.


  I løpet av 2021 satte Helse Bergen i gang utviklingsprosjektet Psykisk helsevern for framtida. 
  Den overordnede målsettingen er å legge det faglige grunnlaget for et framtidsrettet psykisk helsevern som gir gode tjenester til innbyggerne i området. Følgende hovedområder skal realiseres:

  • God tilgang til behandling i psykisk helsevern for de som trenger det 
  • Et helhetlig pasienttilbud, uten det sterke skillet mellom psykisk helse, rus og somatikk 
  • Mer differensierte og pasienttilpassa behandlingsforløp 
  • Målrettet tilbud til pasienter som trenger mer langvarig rehabilitering og oppfølging

  Prosjektet består av fem delprosjekter, der et av disse omhandler "Fremtidens DPS". Dette delprosjektet ble ledet av Solli DPS, og har fått i oppdrag å planlegge hvordan DPS-enes behandlings-tilbud skal se ut i 2035 til 2050. Fokus skal være på hva som skaper verdi for sluttbrukeren. 

  Føringene fra dette arbeidet er tatt inn i retningsvalgene over, og rapportene fra de andre delprosjektene er lagt til grunn for dette arbeidet. En nærmere beskrivelse av Fremtidens DPS og sluttrapporten finner du her.

  Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 6 forplikter kommuner og helseforetak til å inngå samarbeidsavtaler for å bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester. 
  Samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak - Helsedirektoratet  
  På saman.no finner du et felles nettsted for samhandling mellom kommuner og sjukehus i Helse Bergen sitt foretaksområde.​

  Prosessen​

  Arbeidsprosessen skal sikre at alle relevante interessenter blir involvert og orientert om planen, og at resultatet av arbeidet fokuserer på de områdene som er viktigst for å sikre gode, tilgjengelige og bærekraftige tjenester og tilbud til pasienter og innbyggere.

  Arbeidet skal foregå i åpenhet. Det skal være mulig å følge prosessen for alle som ønsker innsyn.

  Nettsidene gir fortløpende informasjon om status, utvikling og valg. Sentrale aktører orienteres og det gis høringer underveis og avslutningsvis i arbeidet. Kommune, brukere og lokalt helseforetak er sentrale aktører for involvering.

  Interessentene til planen vil kunne følge valg og beslutninger gjennom disse sidene og høringsprosessene.

  Direktør Anders Hovland er ansvarlig for utviklingsplanen og leder arbeidet.

  Sekretariatet består av 

  • Leif Arvid Øvernes (leder for fagutvikling)
  • Åsa Rekdal (medisinskfaglig rådgiver)
  • Trude Namtvedt (administrasjonssjef)

  Lederguppen er tett involvert i arbeidet.

  Arbeidsgruppens mandat innebærer å utarbeide en plan som er retningsgivende for foretaket frem til 2035.

  Det er sentralt at planen tar opp i seg planarbeidet som foregår i helsefellesskapene, og at den angir tiltak som møter de utfordringene som er identifisert lokalt, i nasjonale og regionale planer, samt i nasjonale fremskrivningsmodeller.

  Følgende områder vil prioriteres særskilt:

  1. Utvikling av tjenester til pasienter som trenger tjenester fra både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjeneste
  2. Sette egne mål i utviklingsplanene for å flytte spesialisthelsetjenester hjem til pasientene ved hjelp av teknologi
  3. Lage en plan for å sikre tilstrekkelig kompetanse. Det skal legges til rette for livslang læring og en heltidskultur.​

  Planen skal synliggjøre hvordan det over tid arbeides systematisk for å:

  • Redusere uønsket variasjon
  • Skape mer effektive tjenester
  • Redusere antall pasientskader

  Arbeidsprosesen skal være preget av åpenhet, involvering og forutsigbarhet.

  • Kommunale samarbeidspartnere skal være involvert i arbeidet
  • Pasient- og brukerrepresentanter skal være involvert i arbeidet
  • Ansatte og tillitsvalgte skal være tett orientert og hørt i prosessen
  • Det lokalet helseforetaket v/ Divisjon psykisk helsevern skal høres/involveres i arbeidsprosessen
  • Andre interessenter vil orienteres om arbeidet underveis og kan gi innspill eller be om mer informasjon eller tettere kobling til arbeidet

  Signert, Anders Hovland​

  Klikk her for en oversikt over de ulike interessentene samt som er kartlagt i arbeidet med planen, og en oversikt over våre gode samarbeidspartnere.

  Nedenfor er en sortert oversikt over interessentene til planarbeidet:

  Oppdragsgivere


  • Haraldsplass diakonale stiftelse (eier)
  • Helse Vest RHF

  Interne


  • Ansatte og deres interesseorganisasjoner
  • Pasienter
  • Pårørende

  Spesialisthelsetjenesten


  • Divisjon psykisk helsevern
  • Psykiatrisk klinikk
  • Avdeling for rusmedisin
  • DPS-ene i Bergensområdet
  • Somatikken (Haukeland og Haraldsplass sykehus)
  • Avtalespesialister

  Førstelinjetjenesten


  • Bergen kommune
  • Bjørnafjorden kommune
  • Austevoll kommune
  • Fusa kommune
  • Fastleger
  • Nav

  Utdanningsinstitusjoner


  • VID vitenskapelige høyskole
  • Universitetet i Bergen
  • Høgskulen på Vestlandet

  Samfunnet

  • Politikere
  • Nærmiljø
  • Frivillige organisasjoner
  • Politiet​

  Regjeringen har gjort en grundig evaluering i sin fremskrivningsmodell som går til 2040. 

  I denne modellen legges en 10 % befolkningsvekst i Helse Bergen sitt opptaksområde. Det er forventet befolkningsvekst i flere av Solli DPS sine sektorer, men per i dag ikke større enn 10 %, som tilsvarer forventet økning på nasjonalt nivå.

  På nasjonalt nivå forventes det ikke økt behov for sengeplasser, men det forventes en økning på 20 % i antall polikliniske konsultasjoner innen voksent psykisk helsevern.

  Modellen baserer seg på at spesialisthelsetjenesten skal håndtere moderate og alvorlige lidelser, mens de kommunale tjenestene skal gi lavterskeltilbud til tilstander/lidelser av moderat alvorlighetsgrad.

  Det forventes også et nærmere samarbeid  mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten om tilbud til barn og unge, og for pasienter med alvorlige psykiske lidelser. 

  Den forventede økningen i andel pasienter med moderate til alvorlige lidelser, må tas hensyn til både i fremtidig utforming av lokaler, utdanning og opplæring av personale, samt ivaretakelse av disse for å sikre langsikt bærekraftige og gode tjenester.

  Det er også forventet at den relative  andelen eldre vil øke, noe som også vil ha implikasjoner både for opplæring, utdanning, sammensetning av personale og tjenester, samt utformingen av lokaler.

  Basert på en linjær vekst frem til 2040, vil dette bety en årlig vekst i antall polikliniske konsultasjoner på ca. 1300 konsultasjoner, som må legges til grunn for rekruttering og innretning av tilbudene.

  ​Ansatte, brukerrepresentanter, samarbeidspartnere og de mest sentrale interessentene er blitt involert gjennom hele arbeidsprosessen med planen. 

  Det ble tidlig opprettet en nettside, og våre kommuner, NAV, tillitsvalgte, styret, brukere og samtlige ansatte er blitt orientert om status og prosessen, har vært inviterert til og har bidratt med innspill gjennom prosessen.

  Utviklingsplanen sendes på høring til alle samarbeidspartnere i løpet av mars 2022, og det vil da også gjøres endelig gjennomgang med ansatte, bruker- og pårørenderepresentanter og styret.

  Styret vedtar utviklingsplanen etter høringsrunden.

  Utviklingsplanen ferdigstilles innen utgangen av mars 2022, og skal da godkjennes av Helse Vest.​

  Utviklingsplanen skal være et levende dokument som oppdateres regelmessig frem mot 2035. 

  Første større revisjon vil være etter at Solli DPS sin strategiprosess er gjennomført ved utgangen av 2022.​

  Vi vil gjerne høre fra deg

  55 61 82 00
  Osvegen 15,
  5228 Nesttun

  Sist oppdatert 08.08.2022