Strategiplan for Solli DPS

Solli DPS - Pådriver for psykisk helse

Et tre foran en bygning

​​Om planen

Strategien for Solli DPS 2023 – 2026 gir målområder for de fire årene planen gjelder for. Planen er et veikart for de prioriteringer vi må gjøre for å løfte oss på områdene vi vil bli bedre på, og områder der vi allerede har kommet langt og ønsker å ta stegene videre.

Strategiplanen bygger på våre verdier, i tillegg til misjon og visjon for Solli. Samtidig skal den ta opp i seg de ​​forventninger som eier og oppdragsgiver har, samt alle andre interessenter til planen.

Strategiplanen skal brukes for å lage konkrete handlingsplaner, både for foretaket som helhet og for den enkelte seksjon. Handlingsplanene skal sikre at målsetningen er godt forankret der vi står nå, mens målområdet sikrer at vi holder kursen over en så lang periode at vi greier å oppnå en forskjell på de aktuelle områdene.

Under er en oversikt over visjon, misjon, utviklingsmål og mål i perioden:​

​Pådriver for psykisk helse

​Som kompetente og nytenkende samarbeidspartnere møter vi pasientene våre med helhetlig behandling, veileder pårørende, utdanner dagens og fremtidens helsepersonell, og gjennomfører klinikknær forskning.

Egenverdi – Tillit – Kunnskap – Rettferdighet

 • Jobbe sammen for pasienten
 • Styrke lokalsamfunn og miljø
 • Skape en arbeidsplass der ansatte kommer for å lære, og blir for å gi
 • Sikre høy kvalitet gjennom kontinuerlig utvikling

 • Være en god samarbeidspartner
 • Skape en felles læringsarena
 • Være en arbeidsplass for vekst og deltakelse
 • Være en pådriver for utvikling av nye tjenester og kunnskap
 • Være nasjonalt ledende på fysisk trening som behandling

 • Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 • Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 • Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem​

Utvikling av strategiplanen

Arbeidet med å forberede utviklingen av strategiplanen startet sommeren 2021. Gjennom arbeidsperioden har det vært av stor betydning å sikre en god prosess og forankring i organisasjonen. Med intensjon om å gjennomføre en bred prosess i foretaket, ble arbeidet organisert som felles heldagssamlinger for de ansatte gjennom 2022. 
 
Heldagssamlingene var organisert ut fra forhåndsdefinerte temaer som skulle jobbes inn i den nye strategiplanen. I første omgang var det viktig å sammen komme frem til en oppdatert tolkning av hva vi mener og ønsker at verdiene til Solli skal bety for oss. Videre ble det jobbet frem innspill til visjon og misjon som er forankret i medarbeidernes oppfatning av hvem vi er og hvilken retning vi ønsker å utvikle oss i. Deretter ble det tatt utgangspunkt i den kollektive kreativiteten i organisasjonen for å få innspill til og perspektiver på hvilke målområder vi skal ha fokus på i de neste årene, inkludert bærekraftsmål.

Som det fremgår nærmere i beskrivelsen av prosessen og føringene for arbeidet, har arbeidet med planen, og innspillene i prosessen vært speilet mot våre interessenter og tilbakemeldinger fra disse. Styret og ledergruppen har gjennomført analyser av Sollis styrker, svakheter, trusler og muligheter. Planen er orientert mot forventninger fra eier, oppdragsgiver og nasjonale føringer for virksomheten vår, og våre verdier, visjon og misjon.

Siste del av arbeidet, etter at strategiplanen er godkjent av styret, er å utarbeide konkrete handlingsplaner. Disse skal evalueres og revideres årlig.

I Figur 1 under vises en detaljert oversikt over arbeidsprosessen.

Figur 1 - Fremdriftskart

Figur 1


​Figuren over viser forløpet i prosessen fra oppstart tidlig høst 2021 og frem til styrets godkjenning i styremøte 8. desember 2022. Deretter den videre prosessen i form av handlingsplaner og årlige evalueringer i organisasjonen og til styret for fremdriften.

Forankring i foretaket​

Prosessen med å forankre utviklingen av planen internt består av 9 milepæler. Figuren under viser veien gjennom strategiprosessen for foretaket. Milepælene utgjør enten prosesser for forankring og innspill, eller beslutninger, evaluering og justering.

Figur 2 - Involvering av organisasjon og medarbeidere

figur 2


Interessenter til planen

Et grunnlag for å starte arbeidet med strategiplanen var å gjøre en analyse av hvilke interessenter som er av betydning for arbeidet. Figur 3 gir en oversikt over hvilke interessenter som har vært identifisert. Flere av disse har vært direkte involvert, slik som eier, pasienter og ansatte, mens andre har bidratt med innspill eller med høring til utviklingsplanen.

Figur 3 - Interessentanalyse
figur 3

Interessentanalysen gir et bilde av alle som har et eierskap til Solli DPS sin rolle og tjeneste og/eller påvirkes av det arbeidet vi gjør, eller tilstedeværelsen vi har.​​

Rammer og føringer for strategiplanen​

I prosessen med å utvikle strategiplanen har det vært viktig å sikre at strategien bygger opp under forventningene til oss fra oppdragsgiver, eier, våre kommuner og føringer fra nasjonale myndigheter. Gjennom arbeidet med planen har disse rammene og føringene for vårt arbeid og virke vært viktig bakgrunnsinformasj0n som er blitt gjennomgått med styret, ledergruppen, tillitsvalgte, samt alle ansatte og bruker- og pårørenderepresentanter.
Under presenteres de viktigste av disse.

Våre verdier

Som del av strategiarbeidet har det vært viktig å få forankret våre verdier i dagens organisasjon og medarbeiderne som arbeider her i dag. Verdiene tolkes ut fra tiden vi er i, og har betydning når de påvirker de vu​rderingene og valgene vi tar, b​åde i h​verdagen​​ og på strategisk nivå.​​
Verdier

​​

Les mer under om hva de fire verdiene betyr for Solli DPS i dag

 • Vi kjenner egne grenser, tar vare på oss selv, og sier ifra når noe er utfordrende eller ugreit
 • Vi våger å delta i faglige diskusjoner, å gå motstrøms, å ta plass, og å si nei
 • Vi møter alle med respekt og vennlighet
 • Vi hilser i gangene, også på pasienter og de vi ikke kjenner
 • Vi er tydelige på at alle er like viktige og like verdifulle
 • Vi lytter til innspill fra alle med stor takhøyde
 • Vi viser respekt for egen og andres tid ved å holde avtaler, stille forberedt, og være tilstede
 • Vi snakker og skriver om pasienter med stor respekt

 • Vi har tillit til at pasienter, pårørende, ledere, kollegaer og samarbeidspartnere har gode intensjoner, at de gjør sitt beste, og at de formidler sine perspektiver, opplevelser og vurderinger på en sannferdig måte
 • Vi har tillit til at alle i organisasjonen jobber mot våre felles mål, i ulike roller og med forskjellig perspektiv
 • Vi gjør oss fortjent til tillit ved å gjøre det vi sier, og å sie det vi gjør 
 • Vi er ydmyke for at vi kan ta feil, innrømmer feil vi har gjort, og møter egne og andres feil med en ikke-dømmende og læringsfokusert holdning

 • Vi kjenner vår egen kompetanse og dens begrensninger, og tar ansvar for at kompetansen opprettholdes og videreutvikles
 • Vi lærer av hverandre, veileder og deler aktivt egen kunnskap og erfaringer
 • Vi utvikler kompetansen vår strategisk og i henhold til behov
 • Vi jobber etter kunnskapsbasert praksis, basert på forskning, klinisk erfaring, og pasientens egenkompetanse
 • Vi tilbyr et faglig oppdatert og evidensbaserte behandlingstilbud, og har rutiner som øker kvalitet og pasientsikkerhet
 • Vi gir tilstrekkelig opplæring til at pasienter og pårørende kan ta gode beslutninger om, og ivareta, sin egen helse

 • Vi tar utgangspunkt i prioriteringsveilederen og nasjonale retningslinjer for å sikre en rettferdig, likeverdig og forutsigbar tilgang til våre tjenester
 • Vi fordeler ressurser i henhold til den enkeltes behov
 • Vi opprettholder lover og rettigheter, og diskriminerer ikke
 • Vi fordeler arbeidsoppgaver rettferdig, og hjelper hverandre på tvers når det trengs​

​​

Vår visjon

Visjonen for Solli DPS er: Pådriver for psykisk helse

 • En pådriver samarbeider med andre og er en aktiv partner
 • En pådriver har ambisjoner for psykiske helse, både den enkelte pasient og for samfunnet
 • For å kunne være en pådriver må man selv ligge i front
 • En pådriver setter ting i gang og ønsker å gjøre en forskjell
 • «Psykisk helse» favner helse i vid forstand og inkluderer mestring, mening, omsorg, livskvalitet, deltakelse med mer​

Vår misjon

Som kompetente og nytenkende samarbeidspartnere møter vi pasientene våre med helhetlig behandling, veileder pårørende, utdanner dagens og fremtidens helsepersonell, og gjennomfører klinikknær forskning.

Utviklingsplan for Solli DPS 2023 - 2035

​Parallelt med strategiprosessen ble det utarbeidet en utviklingsplan for Solli DPS. Arbeidet ble påbegynt sommeren 2021, etter bestilling fra oppdragsgiver. Planen gir føringer for utvikling av foretaket og driften frem mot 2035, og er delt inn i fire hovedområder:

 • Jobbe sammen for pasienten
 • Styrke lokalsamfunn og miljø
 • Skape en arbeidsplass der ansatte kommer for å lære, og blir for å gi
 • Sikre høy kvalitet gjennom kontinuerlig utvikling​

figur 4

Utviklingen av planen hadde en egen prosess med bred forankring og høring med relevante interessenter, og hele planen, grunnlaget og prosessen finnes her.

Helse 2035

Helse 2035 er utviklingsplanen til det regionale helseforetaket, og angir både forventet utvikling i helseregionen, samt føringer for langsiktig utvikling regionalt med implikasjoner for foretakene som har sitt oppdrag fra RHFet.

Av de føringene som særlig er vektlagt i utarbeidelse av lokal utviklingsplan og denne strategiplanen, er fokus på å utvikle tjenestene og tilbudene slik at pasientene opplever å møte ett helsevesen. Dette innebærer samsvar i tilbud og kompetanse, god samhandling og gode overganger mellom ulike behandlingsnivå. Vi har også lagt vekt på forventningene om satsning på utviklingsarbeid og innovasjon. Sist, men ikke minst har vi lagt vekt på å satse på de ansatte og legge til rette for livslang læring og utvikling.

Eiermelding og eiers forventning​

Eiermeldingen gir føringer for hvordan foretaket skal bidra til å realisere stiftelsens formål som er «å fremme kristen omsorg for mennesket». Meldingen gir føringer for hvordan eier forventer at vi forvalter og utøver vår rolle som ideelt foretak. Som beskrevet i meldingen, kan dette realiseres i praksis på flere måter og arenaer, eksempelvis:
 • Frivillighet
 • Kvalitetsutvikling
 • Inkludering og mangfold
 • Arbeidsvilkår
 • Innovasjon
 • Bærekraft

figur 5

Nasjonal helse- og sykehusplan​

Planen beskriver oppdraget til spesialisthelsetjenesten, og angir blant annet mandatet vårt slik dette er plassert i forhold til tilgang og ressursbruk. Dette er nærmere beskrevet i andre forskrifter og veiledere, deriblant prioriteringsveileder, og kodeverket vårt som angir hvilke tjenester som gir refusjon eller tellende aktivitet. Som det fremgår av figuren, er vårt tjenestetilbud plassert nest øverst i behandlingskjeden. Samtidig finnes det ikke alltid et tilbud på nivået under, det vil si i kommunen, selv om flere av bydelene i Bergen nå har bygget opp Rask psykisk helsehjelp.

figur 6

Bestillingen

Bestillingen mottas årlig fra det regionale helseforetaket, og er RHF-ets realisering regionalt av den bestillingen de har fått fra regjeringen. Denne er i stor grad knyttet til nasjonal helse- og sykehusplan, men er også politisk, og kan derfor også avvike fra disse. Oppdragsgiver forventer at bestillingen realiseres for hvert år, og den gir derfor klare føringer for prioriteringer og handlingsrom gjennom året.

Hensikten med strategiplanen er både å bygge opp under forventningene fra den årlige bestillingen gjennom føringene fra Helse Vest sin utviklingsplan og føringene fra Nasjonal helse- og samhandlingsplan, samtidig som vi styrker oss på de utvalgte områdene over tid, og jobber mot visjonen og i henhold til misjonen.

Fremtidens psykisk helsevern​

Det ble i løpet av 2021 og våren 2022 gjort et omfattende arbeid med å klargjøre hvordan fremtidens psykisk helsevern skal være utformet i Bergensregionen. Arbeidet har hatt sitt utspring i etablering av flere tilbud og tjenester på Haukelandsområdet, og har omfattet alle deler av tjenestene. Solli DPS ledet arbeidet med hvilke implikasjoner dette skulle ha for DPS-ene. Styret i Solli DPS har behandlet den endelige rapporten, med vedtak om støtte til denne. Vurderingene og planene fra dette arbeidet er også en del av premissene for strategien.​​​

Målområder for 2023 – 2026

Målområdene under er basert på innspillene fra de ansatte gjennom arbeid på heldagssamlingen med hele foretaket. Det er gjort en vurdering av hvilke målområder som er i tråd med føringene over, styrker, svakheter, muligheter og utfordringer som identifisert av ledergruppen og styret, samt hvilke områder ledergruppen og direktør har vurdert er viktige, gode og nødvendige satsningsområder for å sikre gode tjenester og arbeidsplasser på lang sikt.

​Være en god​​​ samarbeidspartner

Som andrelinjetjeneste, ligger det både i organiseringen vår og i oppdraget vårt at vi skal være vendt mot kommunene med sykehuset i ryggen. Vi er del av en behandlingskjede, og kvaliteten på tilbudet vi gir er i stor grad avhengig av overgangene mellom de ulike behandlingsnivåene, og samarbeidet mellom oss og våre samarbeidspartnere.

Godt samarbeid er viktig internt i organisasjonen, både for god ressursbruk, gode tilbud, gode arbeidshverdager, og ikke minst god pasientsikkerhet. Vi samarbeider med de enkelte pasienter og deres pårørende for å kunne gi gode og tilpassede tilbud.
Som det fremgår av interessentanalysen vår, samarbeider vi med en rekke andre aktører, deriblant våre søsterorganisasjoner, utdanningsinstitusjonene, frivillige organisasjoner og samfunnet for øvrig. Når vi samarbeider og samhandler med andre er vi ambassadører for hele foretaket, og måten vi representerer Solli på har ringvirkninger for alle.

Være en arena for læring og utvikling

​​Sollis visjon om å være en pådriver for psykisk helse innebærer at vi alltid skal arbeide for å sikre den enkelte best mulig behandling og hjelp. Visjonen forplikter oss også på samfunnsnivå. Solli har gode lokaler for kursvirksomhet knyttet til utdanning og opplæring. Oppdraget til spesialisthelsetjenesten er å utdanne dagens og fremtidens helsepersonell, i tillegg til å drive opplæring (veiledning) av pasienter og pårørende. Dette oppdraget er også speilet i misjonen vår. Målområdet sikter mot å etablere Solli som en arena der læring og kunnskapsformidling foregår for pasienter, pårørende, ansatte og samarbeidspartnere. 


Naturlige samarbeidspartner og målgrupper her vil være:

 • Kommunene våre
 • Fastleger
 • Pasienter og pårørende
 • Universitet og høyskoler
 • Fag- og profesjonsforeninger
 • NAV
 • Andre deler av spesialisthelsetjenesten​

Dette vil kunne bidra til et bedre pasient- og pårørendetilbud, og også heve utdanning og kompetanseutvikling for ansatte og våre samarbeidspartnere. Etablering av et Solli som arena på dette området forventes også å kunne gi bedre og flere samhandlingsmuligheter, særlig mot kommuner og fastleger.

Som kompetansebedrift er Solli DPS avhengig både av å utdanne helsepersonell og å sikre god videreutdanning. Vi er også avhengig av å være attraktive for relevant og god kompetanse, og det forventes at realisering av dette målområdet vil kunne bidra på disse områdene.

Være en arbeidsplass for vekst og deltakelse

Arbeidsplassen er en viktig arena for oss. Dette er ikke bare et sted der vi tilbringer en stor del av dagene våre, det er også et sted der vi får dekket mange av behovene våre for mestring, annerkjennelse, utvikling og sosiale relasjoner.

Som ansatte på en helseinstitusjon, bruker vi også i stor grad oss selv for å bedre helse og livene til pasientene som kommer til oss. For å kunne trives i jobben vår, trenger vi både trygghet og fellesskapsfølelse. For å kunne identifisere oss med oppdraget til arbeidsplassen vår, trenger vi å kunne være aktører som kan være med å ta ansvar for utvikling av arbeidsgavene, samt arbeidsplassen som sosial og faglig arena.

For å kunne lykkes sammen, trenger vi en kultur der vi heier på hverandre og er pådrivere for nye tanker og utvikling. Det er viktig at arbeidsplassen er en arena for livslang vekst for alle ansatte, og måten vi samhandler og møter hverandre påvirker også hvordan vi møter våre pasienter og brukere.

En viktig del av identiteten til Solli og oss som arbeider her handler om kompetanse. Som arbeidsplass er det vårt ansvar å utvikle denne kompetansen, både for foretaket som helhet og for den enkelte medarbeider. Kompetanse handler både om vår faglighet, men også hvordan vi arbeider, og hvordan vi organiserer arbeidet vårt.

For å lykkes med kompetanseutvikling, trenger vi gode planer som er tilpasset den enkeltes behov for utvikling og faglig vekst, og Solli sitt behov for balanserte og strategiske kompetanseplaner for virksomheten som helhet. Studenter og andre som hospiterer hos oss, er også en viktig kilde til læring i organisasjonen.

Skape ny kunnskap og videreutvikle tjenester

For å skape ny kunnskap og metoder som er relevante for pasienter og brukere, må forskningen gjøres i samarbeid med, og nært på, tjenestenivået. Det samme gjelder om vi ønsker å få mer kunnskap om hvordan behandling på spesialisthelsetjenestenivå fungerer, og hvordan den oppleves av pasientene. Nærhet til de som driver og bruker våre tjenester er viktig for oss når vi igangsetter forskning og innovasjonsprosjekter.

Solli DPS har gjennom lang tid bygget opp solid erfaring og kompetanse på å igangsette forsknings- og innovasjonsprosjekter, og å gjennomføre disse. Denne kompetansen har ikke bare bidratt til at Solli har produsert viktig forskning, men også at vi har fått tillit til å etablere og lede større regionale og nasjonale satsninger. Vår kompetanse og erfaring med forskning og innovasjon er en ressurs vi ønsker å bygge videre på til beste for pasienter, brukere, ansatte og samfunnet for øvrig.

Være ledende nasjonalt på fysisk trening i behandling av psykiske lidelser

Fysisk trening har de senere årene blitt dokumentert å kunne bidra til bedre behandlingseffekt for de fleste psykiske lidelser, blant annet gjennom effekt på nevrobiologiske faktorer. Ikke minst er det også viktig for å forebygge metabolske- og kardiovaskulære sykdommer hos de mest alvorlig psykisk syke pasientene, og trening og fysisk aktivitet er en viktig del av innsatsen for å ivareta pasienters somatiske helse. Trening er også en vei mot mestring og deltakelse i samfunnet for øvrig, og gjennom frivillige organisasjoner og brukerorganisasjoner kan trening og tilbud knyttet til dette bidra til å bygge bro ut fra tjenestene på DPS-et, og til aktivitet og deltakelse i tilbud i resten av samfunnet.

Solli DPS har siden oppstarten i 1955 hatt et særskilt fokus på bruken av fysisk trening som del av behandlingstilbudet. Gjennom årene har vi ikke bare bidratt til å utvide forskningsfeltet på dette området, Solli har også fått en nasjonal profil i å fremme bruken av trening innenfor spesialisthelsetjenesten.

En videre satsning på fysisk trening vil bygge videre på Solli DPS sin kompetanse og gode rammer for fysisk trening som et integrert behandlingstilbud for pasienter ved DPS-et. Det er også et område hvor det er mulig å ta en nasjonal rolle på fysisk trening som behandling for psykiske lidelser, både som behandlingstilbud og innen forskning.

Bærekraftsmål for perioden

​​​

Bærekraft 3

Mål 3: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
Bærekraft 8

Mål 8: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
Mål 13

Mål 13: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

Nærmere beskrivelse av de tre målene og tilhørende delmål ligger i lenkene for hvert mål.​​Sist oppdatert 04.01.2023