Styrker lokalsamfunn og miljø

Solli DPS skal være en gjennomgående positiv aktør for lokalsamfunn og miljø.   Gjennom å skape gode møter for pasienter og pårørende, skal vi bidra til et positivt omdømme for psykisk helsevern.  Ved å være en god samarbeidspartner, skal vi bidra til å løfte hele behandlingskjeden.  Vi skal drive bærekraftig, og ta hensyn til klima og miljø.

En gruppe mennesker som poserer for kameraet

​Felles helsetjeneste

Vi utvikler tilbud og praksis som forebygger at svake grupper faller utenfor tilbudene.

Pasienter med de største, og mest sammensatte behovene skal prioriteres gjennom felles satsning på FACT med kommunene og andre samarbeidspartnere.

Gode overganger mellom nivåer og tjenester skal sikres gjennom planlegging, gode samarbeidsarenaer og pasientnære løsninger.

Vi vil samarbeide videre med kommunale tjenester og andre deler av behandlingsapparatet om å utforme et felles språk og fokus i pasientkommunikasjonen.

Ansvarlig

Vi er gode og pålitelige samarbeidspartnere. Vi gjør det vi sier, og sier det vi gjør.

Vi tar sørge-for-ansvaret for vårt nær- og opptaksområde på alvor, og samarbeider med lokale partnere om å skape et godt samlet psykisk helsetilbud til befolkningen i opptaksområdet.

Samarbeidspartnere involveres i utvikling av nye behandlingstilbud, og vi bidrar som konstruktive aktører i utvikling av tilbud fra våre lokale og kommunale samarbeidspartnere.

Vi tar samfunnsansvar, blant annet ved å spre åpenhet og informasjon om psykiske lidelser, og hvilke behandlingstilbud som finnes.

Bærekraft og miljø

Vi skal redusere vårt klima og miljøavtrykk, gjennom teknologi og praktiske tiltak.

Vi skal være en god og synlig aktør i lokal- nærmiljøet, og bidra tiil utvikling av vårt nærområde på en måte som sikrer bærekraft, inklusjon og trygghet.

Vi skal opprettholde vår satsning på miljøvennlige løsninger, sertifisert gjennom ISO-standard eller tilsvarende ordninger.

FN’s bærekraftsmål er også våre mål, og dette er synliggjort gjennom våre handlingsplaner og strategiske målsetninger.Sist oppdatert 28.07.2022